Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp

Beräkningsintensiva metoder spelar en allt större roll i statistisk analys och slutledning. I kursen ges en introduktion till programmering med R därutöver behandlas bland annat numerisk optimering, stokastisk simulering och bootstrap.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 hp i statistik där Sannolikhetsteori, Laborationer, 1,5 hp eller Sannolikhetsteori, Skriftlig tentamen, 6 hp från Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp ingår. Dessutom krävs Matematisk analys för statistiker, 7,5 hp och Linjär algebra, 7,5 hp.

Alternativt
22,5 hp i matematik och minst ett av examinationsmomenten Sannolikhetsteori, Laborationer, 1,5 hp eller Sannolikhetsteori, Skriftlig tentamen, 6 hp från Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2055

Anmäl dig nu