Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i tidsserieanalys, hur samband över tiden kan analyseras och prognosticeras. Särskild vikt läggs vid modeller och metoder som har användning inom finansiell ekonomi och makroekonomi.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik och kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2006