Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i tidsserieanalys, hur samband över tiden kan analyseras och prognosticeras. Särskild vikt läggs vid modeller och metoder som har användning inom finansiell ekonomi och makroekonomi.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng i statistik.

Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2659