Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen inleds med en diskussion om betydelsen av officiell statistik i samhället. Därefter bygger kursen vidare på principer för statistisk inferens och officiell statistikproduktion. Vidare diskuteras olika kvalitetsaspekter och olika modeller för kvalitetsvärdering av officiell statistik. Möjligheterna med att använda registerdata vid skapande av efterfrågad statistik nu och i framtiden studeras och tonvikt läggs på de problem det medför att använda administrativa data för produktion av registerbaserad statistik.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2057

Anmäl dig nu