Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen ger en påbyggnad av en första kurs i urvalsmetodik på avancerad nivå. Innehållet fokuserar på skattningsproblemet under svarsbortfall och mätfelsproblematik. Kursen inleds med en fördjupad diskussion av generell regressionsestimation vid olika urvalsdesigner. Därefter studeras avancerade metoder för skattning vid svarsbortfall och mätfel. Här behandlas bl.a. skattningsmetoder baserade på kalibreringsansatsen samt tekniker för granskning och editering av data.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik.

Dessutom krävs Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2657