Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursens första del ger de allmänna grunderna för designbaserad inferens vid urval från ändliga populationer. Begreppen sampling design, inklusionssannolikheter, indikatorvariabler för sampelmedlemskap, (design)väntevärde, (design)varians och (design)kovarians introduceras. Horvitz-Thompson-estimatorn för en populationstotal presenteras och diskuteras. De generella resultaten tillämpas på ett flertal ofta använda urvalsdesigner. Vidare diskuteras estimation av kvoter och medianer. Kursens andra del introducerar generell differens- och regressionsestimation vid godtyckliga urvalsdesigner. Dessa estimatorer inkorporerar explicit hjälpinformation i syfte att uppnå effektivare estimation. De generella resultaten tillämpas på några ofta använda elementurvalsdesigner. Kursens tredje del ger en första introduktion dels till estimation för domäner (redovisningsgrupper), dels till generell tvåfassamplingteori och dess tillämpning på vissa bortfallsproblem.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik.

Dessutom krävs Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2655