Utvecklingsbiologi och fysiologi, 15 hp

Kursen är uppdelad i två olika delkurser, Utvecklingsbiologi och Fysiologi.

Delkurs 1, Utvecklingsbiologi, 7,5 hp
I delkursen ges inblick i embryonalutveckling hos olika modellorganismer samt reglering av vävnaders och organs utveckling. Kursen behandlar olika stadier i den tidiga utvecklingen hos det befruktade ägget, celldifferentiering, cellmigration och organogenes.
Sambanden mellan evolution och utveckling samt utvecklingsgenetik behandlas. Kursen introducerar experimentella metoder inom utvecklingsbiologi.

Delkurs 2 Fysiologi, 7,5 hp
Människan används som modellsystem i delkursen som behandlar strukturella och funktionella aspekter hos organ och organsystem samt mekanismer för cirkulation, respiration, exkretion, nutrition och metabolism. Vidare ingår hormonell och nervös integration, sinnesorgan, reproduktion samt muskelfysiologi.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i biologi där 2,5 högskolepoäng från Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5003