Vetenskaplig metodik och projektledning med inriktning miljöforensik, avancerad nivå, 7,5 hp

Avsikten med kursen är att förbereda för de utmaningar en kemist möter i näringslivet och inom olika forskningsmiljöer. Kursen innehåller forskningsmetodik innefattande vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, forskningsetik, studiedesign, kvantitativ och kvalitativ forskning samt vetenskapsfilosofi.

Vidare behandlas områden som projektledning, målformulering, projektbudgetering och ledarskap. Projektledning och projektarbete är centrala delar och problembaserad lärande kommer att användas inom kursen.

Kursen avslutas med att studenterna får förbereda och presentera ett fall i en rättssal, för att tydligt och transparent kunna beskriva metoders och analysers riktighet, antaganden, bedömningar och beräkningar samt kunna svara på frågor från såväl experter som lekmän.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i ett naturvetenskapligt ämne, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom kemi samt Kemi, avancerad nivå, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5029