Lärarutbildning vid Örebro universitet

Program 16 mars 2022

Program dag 2

Här kan du läsa om programmet för konferensens första dag, som genomfördes den 16 mars, 2022.

Föreläsning av Viv Ellis och paneldebatt

Dagen inleds med en föreläsning av Viv Ellis, professor i pedagogik och dekan på Faculty of Education vid Monash University i Melbourne, Australien. Hans föreläsning "Re-imagining teacher education for the future: Where to begin?" ska inspirera till fortsatta diskussioner under de följande passen.

Därefter följer ett panelsamtal om hur vi kan förstå svensk lärarutbildning i ljuset av norsk och finsk lärarutbildning. Panelen består av Lars Haikola (Örebro universitet), Kirsti Klette (Oslo universitet), Sven-Erik Hansén (Åbo Akademi) och Ann Öhman Sandberg (Örebro universitet). Debatten leds av Ann-Sofie Jägerskog.

Programöversikt och valbara pass

Du kan välja mellan åtta olika pass under dagen. Läs mer om föreläsarna, ämnena och tiderna för de valbara passen nedan.

Konferensprogram för dag 1 och dag 2.pdf

Dag 2

8.30–8.50
Gemensam uppstart med Ann Öhman Sandberg och Anna Johnsson från Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet
Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

8.50–9.50        
Keynote speaker: Viv Ellis
Re-imagining teacher education for the future: Where to begin?

9.50–10.00    PAUS

10.00–10.45    
Panelsamtal: Lars Haikola, Kirsti Klette, Sven-Erik Hansén och Ann Öhman Sandberg
Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

10.45–11.00    PAUS

11.00–11.30   
Panelen svarar på frågor

11.30–12.30    LUNCH

12.30–13.10   
Valbara pass

13.20–14.00   
Valbara pass

14.05–14.30   
Framtidens lärarutbildning – nu kör vi!

14.30–15.00    
Eftersnack

Med reservation för ändringar.

ASKL - samordnad kommunikation för att nå framtidens lärare

16 mars 12.30–13.10

Presentationen ges i form av en kombination av ett seminarium och panelsamtal om hur vi kan få fler att vilja bli lärare. Under presentationen blandas goda exempel från olika lärosäten med förslag från debattörer och konferensdeltagare på hur vi kan samarbeta för att nå framtidens lärare. Vi blickar också framåt för att se hur vi tillsammans kan fortsätta att dela erfarenheter av praktiskt kommunikationsarbete i syfte att få fler att välja lärarutbildningen.

Vi behöver fler lärare i Sverige. Det finns därför ett genuint utbrett engagemang för att få fler att vilja bli lärare. Med en gemensam tro på kommunikationens kraft och ett gemensamt driv skapades ett nätverk för alla lärosäten i Sverige som erbjuder lärarutbildning. Nätverket heter ASKL – Arbetsgruppen för samordnad kommunikation kring lärarutbildningarna. Vi delar med oss av allt från tanke till resultat och processen där emellan. Kom med inspel så kan vi tillsammans samarbeta för att nå framtidens lärare.

Om ASKL
ASKL står för Arbetsgruppen för samordnad kommunikation kring lärarutbildningarna. Det är ett samarbete mellan kommunikatörer som är verksamma inom de lärosäten i Sverige som ger lärarutbildningar. Kommunikatörerna inom ASKL har sett stora vinster med att dela information och inspiration mellan lärosäten och skolmyndigheter, särskilt när det kommer till vår gemensamma utmaning att utbilda framtidens lärare i svensk skola.

Medverkande är Ulrika Bergfors från Umeå universitet, Heléne Norling från Göteborgs universitet, Nicole Thorén från Stockholms universitet, Rasmus Woodhouse från Stockholms universitet och Linda Carlsson från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Learning Lab – en högskolepedagogisk testmiljö för framtidens lärmiljöer

16 mars 12.30–13.10

Presentationen ges i form av en föreläsning om den högskolepedagogiska testmiljön Learning Lab, följt av en kort frågestund. Örebro universitet har i samarbete med Akademiska hus etablerat detta Learning Lab, där vi tillsammans med lärare och studenter utvecklar framtidens lärmiljöer. Under presentationen visar vi Learning Lab digitalt och delar med oss av vår definition av lärmiljö, ett reflektionsunderlag för att stötta lärares didaktiska val samt illustrationer i form av rums- och aktivitetsdiagram. Dessa ligger till grund för arbetet i Learning Lab och skapar även förutsättningar för högskolepedagogisk utveckling.

Medverkande är Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson från Örebro universitet.

Läs mer om Learning Lab

Pluralism och breddad rekrytering i lärarutbildningen – vägar framåt

16 mars 12.30–13.10

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en diskussion om pluralism och breddad rekrytering bland studenter och personal samt i internationella verksamheter inom lärarutbildningen. Under passet kommer vi att problematisera olika perspektiv på mångfald, breddad rekrytering och interkulturella frågor. Dessutom öppnar vi upp för en diskussion kring hur vi kan förstå och arbeta med dessa frågor på nya sätt.

Föreläsningen inspireras av reflektioner och diskussioner från kompetensutvecklingsserien "Internationella och interkulturella perspektiv i lärarutbildning" som ingår i den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet.

Medverkande är Sofia Österborg Wiklund från Örebro universitet och Zahra Bayati från Göteborgs universitet.

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan

16 mars 12.30–13.10 (del 1) och 13.20-14.00 (del 2)

Passet genomförs som ett diskussionsforum om praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi. Under passet presenteras och diskuteras delar av innehållet i en ny antologi inom detta ämne. I antologin har representanter från lärosäten och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om dilemman och utmaningar i praktikutvecklande forskning.

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet – Utveckling, Lärande och Forskning – är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte. Antologin utgör ett led i satsningen Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet och lärosätets ULF-arbete.

Medverkande är följande författare till antologin:

  • Inger Eriksson och Ann Öhman Sandberg: Introduktion
  • Katarina Arkehag och Peter Morfelt: Praktiknära forskning i ett huvudmannaperspektiv
  • Karin Alnervik och Pernilla Alm: Tankar om symmetriskt och komplementärt utvecklingsarbete (om ledarskap i förskolan)
  • Ida-Lie Heljeberg: Samverkan – en forskares och en lärarstudents erfarenheter (om idrott i gymnasieskolan)
  • Malin Benerdal: Vad vill staten med praktiknära forskning?

Diskutant är Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet. Elisabet är initiativtagare till försöksverksamheten ULF.

Läs artikel om passet på Pedagog Örebros webbplats

Läs mer om antologin Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan

Att driva ett stort utvecklingsarbete på lärarutbildningen

16 mars 13.20–14.00

Passet inleds med en presentation av det femåriga utvecklingsprojektet Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet. Projektledaren berättar om projektets olika faser och öppnar i slutet upp för en diskussion om möjligheter och begränsningar för utveckling av lärarutbildning.

Lärarutbildning är ofta i fokus i den politiska debatten. Detta har gjort att både reform- och utvärderingsintensiteten har varit hög de senaste decennierna. Samtidigt pågår omfattande omvärldsförändringar, vilket också ställer krav på att lärarutbildningen behöver bli alltmer globaliserad och digitaliserad för att kunna svara mot framtida behov. Att bedriva utveckling av en samhällskritisk utbildning som präglas av en komplex utbildningsstruktur innebär därför stora utmaningar.

Medverkande är Ann Öhman Sandberg, projektledare vid Örebro universitet.

Läs mer om projektet Framtidens lärarutbildning

Lärarutbildningens nya examensmål ur ett neurodiversitetsperspektiv

16 mars 13.20–14.00

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en diskussion om lärarutbildningens nya examensmål om neuropsykiatriska svårigheter.

Under passet presenterar vi en jämförelse mellan argumenten för de två senaste examensmålen för lärarutbildningen: 1) att öka kunskaperna om neuropsykiatriska svårigheter (NPS) och 2) sexualitet och samlevnad. I argumenten för målet om sexualitet och samlevnad finns tydliga normkritiska influenser, där eleverna beskrivs som aktiva identitetsskapande och reflekterande subjekt. I argumenten för målet om NPS formuleras målet däremot främst som en specialpedagogisk fråga, där eleverna beskrivs som passiva föremål för vuxnas hjälp och upptäckt. 

Under föreläsningen problematiserar vi skillnaden mellan de två målen och vilka implikationer det kan få i tolkningen och implementeringen i lärarutbildningen. Vi diskuterar också hur insikter från den globala Neurodiversitetsrörelsen, som både social rörelse och nytt kritiskt forskningsfält, kan tillföra förståelsen av NPS i utbildning.  

Medverkande är Sofia Österborg Wiklund från Örebro universitet, Anette Bagger från Örebro universitet, Hanna Bertilsdotter Rosqvist från Södertörns högskola och Julie Allan från University of Birmingham.

Passet är delvis på engelska.

Samverkan inom lärarutbildningar – hur kan vi skapa nätverk?

16 mars 13.20–14.00

Passet är i form av ett diskussionsforum för personal och studenter på lärarutbildningar. Vi bjuder in till diskussion i syfte att utveckla lärarutbildningen på landets lärosäten. Att etablera nätverk för samverkan kan vara en viktig del för fortsatt utveckling.

Under passet ger vi dig möjlighet att etablera nätverk för att utbyta erfarenheter utifrån gemensamma intresseområden och diskutera hur en fortsatt samverkan kan ske. Du som vill samverka med andra får gärna titta i konferensens deltagarlista och bjuda in intressanta personer till detta diskussionsforum.

Medverkande är bland andra Malin Hagström och Karin Rudsberg från Örebro universitet.

Forskningens och lärarutbildningens potential att bidra till skolans demokratiuppdrag

16 mars 13.20–14.00

Presentationen ges i form av ett seminarium på temat utbildning, demokrati och lärarutbildning. I ljuset av då, nu och framtid är seminariets specifika syfte att visa på möjligheter för skola, lärare och lärarutbildning att bidra till en utveckling till gagn för såväl individer som samhälle.

Skolan och dess lärare har under lång tid haft en viktig demokratifunktion, samtidigt som synen på såväl lärare som utbildningens mål och mening har förändrats över tid. I dag riktas höga förväntningar mot allt som skolan ska klara av, samtidigt som det som händer i skolan är en del av ett föränderligt samhälle. Under seminariet presenteras olika exempel från aktuell forskning med fokus på litteraturläsningens aktivistiska potential, hur utbildning kan bidra till att motverka rasism och segregation. Vilka roller kan lärare i dag ha, hur ser deras autonomi och förutsättningar ut att kunna genomföra det demokratiska utbildningsuppdraget? Och hur kan lärarutbildningen bidra?

Medverkande är Andreas Bergh, Eva Hultin och Elin Sundström Sjödin, alla från forskningstidskriften Utbildning & Demokrati.

Läs mer om tidskriften Utbildning & Demokrati

Viv Ellis

Keynote speaker: Viv Ellis

Viv Ellis, professor och dekan vid Monash University i Melbourne, Australien, föreläser om visioner och möjligheter för morgondagens lärarutbildningar.

Ann-Sofie Jägerskog

Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

Moderator för dag 2 är Ann-Sofie Jägerskog. Hon är lektor och forskare vid Stockholms universitet, där hon disputerade i ämnesdidaktik 2020.