Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskning inom lärarutbildningen

På Örebro universitet bedrivs forskning som är relevant för skola och lärarutbildning inom en rad olika ämnen. Den utbildningsvetenskapliga forskningen omfattar både didaktisk forskning och kritisk utbildningsforskning.

Forskare från olika ämnen kan ingå både i forskningsmiljöer och i någon av lärarutbildningens tre didaktiska forskningsprofiler. En forskningsmiljö definieras av ett antal forskargrupper (minst två) som är verksamma inom ett eller flera närliggande forskningsområden som tillsammans utgör verksamhetsområdet för ett sammanhållet tema eller en sammanhållen organisation. Det finns flera forskningsmiljöer kopplade till lärarutbildningen: SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), Utbildning & Demokrati samt Matematikdidaktik. 

De didaktiska forskningsprofilerna har framför allt en samordnande funktion: de utgör en organisation för ett utvecklande erfarenhetsutbyte mellan forskare verksamma i olika didaktiska forskningsmiljöer. Syftet med profilerna är att skapa arenor för samarbete mellan forskare, skapa förutsättningar för en mer konkurrenskraftig forskning och bilda utgångspunkt för strategier när det gäller utlysningar av medel till forskningsinitiering, forskning och doktorand- och forskartjänster. Inom den didaktiska forskningen vid universitetet finns tre profiler: Hållbar samhällsutvecklingKommunikation och lärande; och Utvärdering och bedömning. Profilerna etablerades 2015 och varje profil leds av en vetenskapligt ansvarig och en koordinator.

Regeringen har gjort en särskild prioritering av praktiknära utbildningsforskning. Denna prioritering syftar till "att lägga grunden för ny, långsiktig och fördjupad gränsöverskridande samverkan och stärkt innovationsförmåga” (Prop. 2016/17:50, s. 2). För att utveckla den praktiknära forskningen vid Örebro universitet görs en särskild strategisk satsning på forskning som sker i samverkan mellan forskare och förskolor, skolor och regionens skolhuvudmän. Ett viktigt syfte är att genomgående koppla ihop pedagogisk, didaktisk, ämnesdidaktisk och ämnesforskning med skolans vardag och därigenom stärka den vetenskapliga grund som både lärarutbildning och skolans verksamhet ska vila på. Satsningen organiseras inom ett Centrum för praktiknära skolforskning (CPF). CPF utgör navet i lärarutbildningsrelevant forskning på Örebro universitet och är också ett kompetenscentrum för såväl lärarutbildningen som för skolhuvudmän. Arbetet med att utveckla CPF sker i nära anslutning till regeringens satsning på försöksverksamhet med praktiknära forskning (Utbildning Forskning Lärande – ULF) och följer dess tidsplan.

Knutet till lärarutbildningen finns också en forskarskola. Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD) inrättades 2005 (CF 60-237/2005). Två omgångar av forskarskolan har genomförts: UVD I 2008–2013 och UVD II 2013–2018. 

En forskarskola med inriktning mot didaktik bidrar på flera sätt till en fördjupning och en kvalitetshöjning av lärarutbildningen. Genom att samla doktorander med didaktisk inriktning från flera ämnen i en gemensam forskarskola skapas en tillräckligt stor kritisk massa doktorander för att det ska vara möjligt att ge forskarutbildningskurser, seminarier och annan utbildningsverksamhet av hög kvalitet. Framför allt utgör en sådan forskarskola en konkret arena för vetenskaplig samverkan mellan de discipliner och inriktningar som ingår i lärarutbildningen.