Lärarutbildning vid Örebro universitet

Regional skolledarkonferens

08 december 2022 09:00 – 16:15 Aula Nova, Örebro universitet

Vägvisare

RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som har intresse av ledning av förskola och skola till en regional skolledarkonferens. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter fördelat mellan föreläsningar, kollegiala diskussioner och panelsamtal.

Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder

Under 2021 genomfördes ett regionalt forskningsprojekt Forskningsbaserad samverkan i Region Örebro län av forskare vid Örebro universitet. Ett av forskningsprojektets syften var att ge stöd till Region Örebro läns utvecklingsprojekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex organisation. Det övergripande målet för utvecklingsprojektet är att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela länet. Projektets syfte är att skapa en gemensam regional nulägesbild, identifiera gemensamma utvecklingsområden och därigenom ge underlag till fortsatt skolutvecklingsarbete, samt skapa ett kollegialt lärande med fokus på skolhuvudmännens styrning och ledning.

Konferensen är en del i ett fortsatt arbete med detta, där konferensen bidrar med ytterligare perspektiv på temat. Vidare är konferensen en del av den regionala satsningen på regionens skolledare Att leda forskningsbaserad skolutveckling – regionalt kollegialt lärande för rektorer, verksamhetschefer och skolchefer.

Läs den sammanfattande rapporten med resultat från forsknings- och utvecklingsprojektet här.

Konferensen riktar sig till dig som är verksam som:

  • biträdande rektor eller rektor i förskola och skola
  • utvecklingsledare eller motsvarande på förvaltningsnivå
  • verksamhetschef eller skolchef
  • skolpolitiker
  • kommunchef
  • forskare med intresse av skolutveckling