Lärarutbildning vid Örebro universitet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2022

Vägskylt med pilar åt olika håll

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer under 2022.

Bakgrund

Lärarutbildningens ledning har identifierat ett behov av att stärka skolhuvudmännens arbete med att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så att universitets lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning och i andra kontakter med regionens samtliga skolhuvudmän, får möta och verka i en forskningsbaserad utbildning. Rektorer som ansvarar för förskolor och skolor i regionen behöver därför ha god kompetens att leda forskningsbaserad skolutveckling och mot bakgrund av det genomförs denna kompetensutvecklingssatsning.

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - regionalt kollegialt lärande för rektorer

Syftet är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Målet är att stärka den egna förmågan att utforska sin organisation och att leda och organisera utvecklingsarbete. Syften på längre sikt är att stärka förutsättningarna för kollegialt lärande och samarbete mellan rektorer i Örebro län och att säkerställa att lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och i andra kontakter med förskola och skola får möta en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därmed formas en struktur för att vidareutveckla samarbete kring skolutveckling mellan regionens skolhuvudmän tillsammans med lärarutbildningen vid Örebro universitet samt en långsiktig regional strategi för rektorers kollegiala lärande och kompetensutveckling.

Genomförande och upplägg

Satsningen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar tre heldagsträffar per termin under 2022 och avslutas med att deltagarna delger erfarenheter från lärprocessen vid Regional skolledarkonferens i slutet av året.

Lärträffarna varvas med föreläsningar och övningar. Innehållet omfattar vetenskaplig kunskap och deltagarnas erfarenheter av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Kollegialt lärande för utveckling av kvalitet i förskola/skola utgör ett genomgående tema och lärträffarna bygger på erfarenhetsutbyte från deltagarnas pågående utvecklingsarbeten. Mellan lärträffarna genomför deltagarna uppgifter genom läsning av litteratur och/eller genomförande av uppgifter i sin egen verksamhet. Uppgifternas omfattning är väl avgränsade och utgår från och ska ses som stöd i pågående utvecklingsarbete i deltagarnas verksamheter.

En målbild är att varje deltagare jobbat fram ett implementerbart utvecklingsarbete för sin egen verksamhet efter lärprocessens slut.

Målgrupp och anmälan

Satsningen vänder sig till biträdande rektorer och rektorer i Örebro läns förskolor och skolor. 

För kommunala skolhuvudmän regleras deltagande och finansiering av Samverkansavtal om RUC-Regionalt utvecklingscentrum. Detta innebär att varje samverkanskommun har ett på förhand bestämt antal platser. 

För fristående skolhuvudmän i Örebro län samt de kommunala skolhuvudmännen Arboga kommun och Köpings kommun, vilka inte omfattas av samverkansavtalet regleras deltagande och finansiering genom deltagaravgift på 5000kr exkl. moms. Förhoppningsvis kan deltagaravgiften ersättas med statliga medel, under förutsättning att erforderliga beslut tas. 

Anmälan måste vara godkänd av skolchef. Vi har begränsat antal platser och urval kan därför bli aktuellt. Kostnader för arbetstid och resor ersätts ej.

Välkommen med din anmälan senast 31 oktober 2021.
Anmälan är stängd.

Datum för lärträffar 2022

3 februari, halvdag digital

5-6 april, Internat Loka Brunn

18 maj, campus eftermiddag

6 september, heldag campus

24 oktober, heldag campus

30 november, heldag campus

8 december, Regional skolledarkonferens, heldag campus och avslutningsmiddag under kvällen.


Artikel i Pedagog Örebro

Pedagog Örebro har gjort en artikel om satsningen "Att leda forskningsbaserad skolutveckling" där vi får möta både kursledare och deltagare. Läs artikeln här: Regionala rektorer i processinriktat kollegialt lärande.

Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: This is an email address tel: 019-30 30 43

Med reservation för eventuella ändringar.