Lärarutbildning vid Örebro universitet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2021

Vägskylt med pilar åt olika håll

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning, tillsammans med Region Örebro län, på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer 2020 - 2021.

Lärarutbildningens ledning och Framtidens lärarutbildning har identifierat ett behov av att stärka skolhuvudmännens arbete med att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så att universitets lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning och i andra kontakter med regionens samtliga skolhuvudmän, får möta och verka i en forskningsbaserad utbildning. Rektorer som ansvarar för förskolor och skolor i regionen behöver därför ha god kompetens att leda forskningsbaserad skolutveckling och mot bakgrund av det genomförs denna kompetensutvecklingssatsning.

Satsningen bygger vidare på de befintliga regionala strukturer och aktiviteter som RUC byggt upp, vilka nu utvecklas mot att fördjupa rektorers kompetens att leda forskningsbaserad skolutveckling. Med detta utvecklas en långsiktig regional strategi för rektorers kollegiala lärande och kompetensutveckling.

Satsningen Att leda forskningsbaserad skolutveckling sträcker sig över tre terminer och inleds med en introduktion som ger teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap och att leda forskningsbaserad skolutveckling. Därefter tar ett erfarenhetsbaserat lärande vid med utgångspunkt i deltagarnas egna utvecklingsarbeten på respektive förskolor och skolor.

Syftet är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Målet är att stärka den egna förmågan att utforska sin organisation och att leda och organisera utvecklingsarbete. Syften på längre sikt är att stärka förutsättningarna för kollegialt lärande och samarbete mellan rektorer i Örebro län och att säkerställa att lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och i andra kontakter med förskola och skola får möta en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därmed formas en struktur för att vidareutveckla samarbete kring skolutveckling mellan skolhuvudmännen i regionen, tillsammans med lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Satsningen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar tre lärträffar per termin under tre terminer med start ht-2020. Deltagarna kommer även att medverka vid Regional skolledarkonferens våren 2021.

Under den första terminen varvas lärträffarna med föreläsningar och övningar. Innehållet omfattar vetenskaplig kunskap och deltagarnas erfarenheter av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Kollegialt lärande för utveckling av kvalitet i förskola/skola utgör ett genomgående tema. Under de två sista terminerna bygger lärträffarna främst på erfarenhetsutbyte från deltagarnas pågående utvecklingsarbeten men även här utgör föreläsningar och övningar inslag. Mellan lärträffarna genomför deltagarna uppgifter genom läsning av litteratur och/eller genomförande av fältuppgifter. Uppgifternas omfattning är väl avgränsade och utgår från och ska ses som stöd i pågående utvecklingsarbete i deltagarnas verksamheter.

Målgrupp är biträdande rektorer och rektorer i Örebro läns förskolor och skolor. 

För 2020-2021 är antalet platser fyllt men RUC, Regionalt utvecklingscentrum, hoppas kunna återkomma med liknande kompetensutvecklingsinsatser framöver.


Artikel i Pedagog Örebro

Pedagog Örebro har gjort en artikel om satsningen "Att leda forskningsbaserad skolutveckling" där vi får möta både kursledare och deltagare. Läs artikeln här: Regionala rektorer i processinriktat kollegialt lärande.


Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: This is an email address tel: 019-30 30 43

Med reservation för eventuella ändringar.