Lärarutbildning vid Örebro universitet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - skolchefer och verksamhetschefer, 2021

Vägskylt med pilar åt olika håll

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning tillsammans med Region Örebro län på regionens kommunala skolchefer och verksamhetschefer genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning.

Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer 2021 (med trolig förlängning om erforderliga beslut tas).

Bakgrund

Forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) inom projektet Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation genomförs i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro Län och regionens kommuner. Det övergripande syftet med FoU-projektet är att utveckla hållbar samverkan mellan ingående parter kring forskningsbaserad skolutveckling, där fokus ligger på skolhuvudmannanivån.

Syftet med utvecklingsdelen av FoU-projektet är att skapa en gemensam regional helhetsbild och att ta fram gemensamma utvecklingsområden. Dessa resultat processas genom ett regionalt kollegialt lärande med fokus på skolhuvudmännens ledning och styrning av en hållbar skolutveckling. Dessutom är syftet att i samverkan med forskarna undersöka möjligheten för att utveckla en modell för samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och regionens kommuner kring ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning) som främjar skolutveckling i regionen.

Syftet med forskningsdelen av FoU-projektet är att ge stöd till utvecklingsdelen genom att undersöka hur ett utvecklingsprojekt som samfinansieras av en region och kommuner i regionen kan styras och organiseras så att utvecklingsarbetet leder till hållbar forskningsbaserad skolutveckling.

Läs mer om FoU-projektet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling

Satsningen Att leda forskningsbaserad skolutveckling är den del i projektet som innebär ett regionalt kollegialt lärande med fokus på skolhuvudmännens ledning och styrning av en hållbar skolutveckling. Att leda forskningsbaserad skolutveckling tar utgångspunkt i de forskningsresultat som framkommer i FoU-projektet. Förhoppningen är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av att leda och skapa förutsättningar för forskningsbaserad skolutveckling och att en långsiktig regional strategi för skolchefers och verksamhetschefers samarbete, kollegiala lärande och kompetensutveckling utvecklas.

Genomförande och upplägg

Satsningen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar tre lärträffar per termin (halvdagar) under 2021. Om erforderliga beslut tas kommer satsningen att fortsätta även efter 2021.

Lärträffarna varvas med föreläsningar och övningar. Innehållet omfattar vetenskaplig kunskap och deltagarnas erfarenheter av att leda forskningsbaserad skolutveckling. Kollegialt lärande för utveckling av kvalitet i förskola/skola utgör ett genomgående tema.

Målgrupp

Målgrupp är, av RUC inbjudna, kommunala skolchefer och verksamhetschefer (eller motsvarande) i Örebro län. 

Datum för lärträffar

20 januari 2021 kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

17 mars 2021 kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

7 maj 2021 kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

6 september kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

26 oktober kl. 9:00 - 12:00 - digitalt

26 november kl. 13:00 - 16:00 tillsammans med kommunchefer/skolpolitiker - digitalt

9 december kl.13:00 -16:00 - digitalt


Vid eventuella frågor kontakta

Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: This is an email address tel: 019-30 30 43


Med reservation för eventuella ändringar.