Lärarutbildning vid Örebro universitet

Information om APL, Arbetsplatsförlagt lärande, inom snabbspåret

Syftet med APL är att den ska ge deltagarna möjlighet att finna sammanhang mellan studierna på lärosätet och skolans/förskolans verksamhet samt få ett helhetsperspektiv på läraryrket. APL knyter innehållsmässigt an till utbildningens tre teman. Deltagarna ska ges möjlighet att delta i olika lärandemiljöer inom skolan/förskolan så att APL bidrar till kunskap och förståelse för skolans och förskolans uppdrag och grundläggande värderingar. Deltagaren ska också följa och delta i det vardagliga arbetet på skolan/förskolan.

Till handledare inom snabbspåret