Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU och coronaviruset

Här samlar vi information om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU.
Den här sidan uppdateras när det kommer ny information.
Beroende på utvecklingen kan informationen förändras.
I FAQ finns information i form av frågor och svar.

Eventuella uppdateringar som rör VFU för vårterminen 2021 publiceras här i datumordning. 

 

4 februari
I information från Örebro universitet ser vi nu att den digitala undervisningen på distans vid Örebro universitet kommer att fortsätta terminen ut. Det som också påtalas är att ”Även i fortsättningen kommer det att finnas undantag från huvudregeln att undervisning och examination ska ske digitalt på distans.” (https://www.oru.se/nyheter/fortsatt-digital-undervisning--hela-varterminen-vid-orebro-universitet) VFU inom bland annat lärarutbildningen är ett sådant undantag. VFU är en examinerande del som krävs för att få examen. Örebro universitet kan alltså inte ställa in VFU. Som student följer du de riktlinjer och rekommendationer kring pandemin som finns för ordinarie personal på din VFU-skola.

Läs mer under FAQ om coronaviruset och VFU här ovan.

För handledare, se särskilt dokumentet Stöd för bedömning av VFU corona.

 


 

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser VT -21 och HT -21 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under HT -20 och VT -21.

Detta innebär att studenter med VFU HT -20 och VT -21 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning nästkommande termin, även om VFU inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för HT -20 eller VT -21 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas.

Beslutet och mer information om vilka kurser beslutet gäller finns i nedanstående dokument.

Prefektbeslut, Justering av behörighetsvillkor vår- och hösttermin 2021.

Bilaga 1 Förskollärarprogrammet

Bilaga 2 Grundlärarprogrammet

Bilaga 3 Ämneslärarprogrammet