Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU och coronaviruset

Denna sida är under uppbyggnad och information kommer fortlöpande.

Här samlar vi svar på vanliga frågor om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU.
Den här sidan uppdateras när det kommer nya frågor.
Beroende på utvecklingen kan svaren komma att förändras.

Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser HT -20 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under VT -20. 

Detta innebär att studenter med VFU VT -20 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning HT -20, även om VFU VT -20 inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för VFU VT -20 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas. 

Hur påverkas min VFU av Coronasmittan?

Tills vidare genomförs VFU enligt plan. Örebro universitet har gått ut med en uppmaning till alla skolor och förskolor att i möjligaste mån behålla tilldelade studenter. I de fall din skolas elever har webb-baserad undervisning deltar du som student. Även handledning av er studenter kan ske webb-baserat eller via telefon, t.ex. om undervisningen på skolan sker på distans. Under rådande omständigheter kan en ansvarig handledare ansvara för upp till 5 studenter.

För att kunna möjliggöra deltagande i skolornas webb-baserade undervisning kommer alla studenter att tilldelas licenser i Office Teams-miljön, vilket många skolor använder. Mer information kommer under v 14 från IT-avdelningen.

Universitetet följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset, och överväger alternativ framöver. Vi ber er att noga följa den information som finns på universitetets hemsida https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/ och på studenttjänster.

OBS! Om du inte fått specifik information om att den förskola/skola du har din VFU-placering på är stängd så gäller ordinarie villkor för VFU.

Vad händer om min VFU-plats stänger sin verksamhet p.g.a. Coronasmittan?

Om du får information om att den förskola/skola där du ska göra VFU stängs, vänd dig till kursansvarig. I händelse av att den förskola/skola där du har din VFU-placering stänger kommer vi att arbeta för att i första hand ordna alternativa placeringar för er som drabbas. För att ha beredskap för en situation där VFU inte alls kan genomföras undersöker vi för närvarande vilka kursmål som kan uppnås på annat sätt och hur en sådan alternativ utbildning kan genomföras.

Vad händer om jag inte kan genomföra min VFU?

Örebro universitet ber alla handledare att även fortsättningsvis notera frånvaro hos er studenterna. Om du som studenter planerar frånvaro, t.ex. eftersom du tillhör en riskgrupp, ska du kontakta kursansvarig/delkursansvarig. Ett nytt stödmaterial för turordning gällande studenter som riskerar att inte nå målen är på väg ut. Det kommer att publiceras på hemsidan inom en vecka. Skolverksamheterna uppmanas att kontakta kursansvarig/delkursansvarig om de uppfattar att det finns mål de inte kan bedöma (t.ex. p.g.a. frånvaro eller distansutbildning). Riktlinjen är bedömningskriterierna. Det finns ett särskilt stöd för bedömning framtaget för denna VFU-period som betonar de kvalitativa aspekterna i första hand och inte de mer kvantitativa (t.ex. utförda VFU-dagar). Det gör att det kan finnas ett användbart bedömningsunderlag även om du blivit sjuk under din VFU. Om du är osäker så kontakta din VFU-handledare och/eller kurs-/delkursansvarig. Har skolorna frågor gällande genomförande av VFU tar de i vanlig ordning kontakt med kursansvarig/delkursansvarig.

Kursansvariga/delkursansvariga är ansvariga för kompletteringsuppgifter i de fall detta är nödvändigt på grund av begränsade möjligheter till VFU och/eller distansutbildning.

Vad händer om min handledare är frånvarande?

Personaltätheten ser olika ut hos regionens skolor och förskolor just nu. I samtal med Ewa Lindberg på Region Örebro har Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli, och Greger Andersson, prefekt för lärarutbildning, en samsyn i att studenter i slutet av sin utbildning kan förväntas ha en självständighet i undervisning och annat lärararbete. Men det innebär inte att studenterna kan lämnas utan handledning. Studenter får inte heller vikariera under pågående VFU. Under rådande omständigheter kan en ansvarig handledare ansvara för upp till 5 studenter.

Vad händer med studentseminariet?

För att minska resandet kommer handledar- och studentseminarier från och med nu att ske digitalt i den mån det är möjligt. Besökande universitetslärare ombeds att hålla kontakten med skolverksamheterna i frågan.

Jag känner mig bara lite snuvig. Kan jag göra VFU ändå?

Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation är att du ska stanna hemma vid minsta symptom på luftrörsinfektion för att minska risken att sprida smittan. För mer info se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Jag känner stor oro inför VFU p.g.a. coronasmittan? Var vänder jag mig för råd och stöd?

Du hittar mycket råd och tips på 1177.se: https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Ska jag tänka på något speciellt inför min VFU?

De allmänna rekommendationerna är:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Så här tvättar du händerna!

Om du vet med dig att du tillhör en riskgrupp vänd dig till 1177 gällande din individuella medicinska situation för att få råd om hur du ska agera.

Hur får jag aktuell information om VFU?

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade gällande coronaviruset, samt på Örebro universitets hemsida och Blackboard.

Var hittar jag mer information om coronasmittan?

Du kan få en sammanställning över svenska myndigheters arbete och information via Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Du kan också ringa det nationella krisnumret: 113 13.

Vad händer med mina studiemedel om jag inte kan fullfölja mina studier p.g.a. coronasmittan?

Läs mer på CSN:s hemsida vad som gäller: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html#expand:none

Om jag har frågor som jag inte hittar svar på här, var vänder jag mig?

Universitetet har en egen sida med frågor och svar om coronasmitta. Läs mer här: https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/

Universitetet har en mailadress för frågor om coronasmittan: This is an email address


Viktiga informationskanaler:

https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.msb.se/