Lärarutbildning vid Örebro universitet

Arkiv Uppdateringar HT20, VT21 och HT21

Under hösten 2020, våren 2021 och hösten 2021 gjordes en del förändringar gällande VFU på grund av pandemin. Här nedan följer de uppdateringar som VFU-samordningen gjorde på hemsidan för höstterminen 2020, vårterminen 2021 och höstterminen 2021.

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser VT -21 och HT -21 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under HT -20 och VT -21.

Detta innebär att studenter med VFU HT -20 och VT -21 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning nästkommande termin, även om VFU inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för HT -20 eller VT -21 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas.

Beslutet och mer information om vilka kurser beslutet gäller finns i nedanstående dokument.

Prefektbeslut, Justering av behörighetsvillkor vår- och hösttermin 2021.

Bilaga 1 Förskollärarprogrammet

Bilaga 2 Grundlärarprogrammet

Bilaga 3 Ämneslärarprogrammet


Höstterminen 2021

För höstterminen 2021 är målet att VFU genomförs i förskolor och skolor enligt ordinarie plan, se VFU-hemsidan.


 

Vårterminen 2021

4 februari 2021

I information från Örebro universitet ser vi nu att den digitala undervisningen på distans vid Örebro universitet kommer att fortsätta terminen ut. Det som också påtalas är att ”Även i fortsättningen kommer det att finnas undantag från huvudregeln att undervisning och examination ska ske digitalt på distans.” (https://www.oru.se/nyheter/fortsatt-digital-undervisning--hela-varterminen-vid-orebro-universitet) VFU inom bland annat lärarutbildningen är ett sådant undantag. VFU är en examinerande del som krävs för att få examen. Örebro universitet kan alltså inte ställa in VFU. Som student följer du de riktlinjer och rekommendationer kring pandemin som finns för ordinarie personal på din VFU-skola.

Läs mer under FAQ om coronaviruset och VFU.

För handledare, se särskilt dokumentet Stöd för bedömning av VFU corona.

 

Höstterminen 2020

3 december

Från och med måndag 7 december går alla gymnasieskolor över till distansundervisning. Du som VFU-student behöver därför stämma av med din VFU-handledare hur ditt deltagande kommer att gå till. Det kan t.ex. innebära att VFU och handledning sker webb-baserat eller via telefon.

Uppdateringar gällande VFU inom lärarprogram HT20

Villkoren för VFU under HT2020 kan ha ändrats då en del skolhuvudmän (kommuner eller fristående verksamheter) inte längre kan ta emot studenter.

Här nedan finns information vad som gäller för olika VFU-kurser. Ändringar uppdateras så snart VFU-samordningen vid Örebro universitet får bekräftad information. Vi uppmanar dig som student att hålla dig uppdaterad via Blackboard , denna hemsida samt utskickade mail.

Listan uppdaterad 16 november

Förskollärarprogram: 

  • FÖPED VI - VFU enligt plan förutom för studenter placerade inom Degerfors kommuns förskolor.
  • UVK I/UVK I-ULV - VFU enligt plan förutom för studenter placerade inom Örebro kommuns och Degerfors kommuns förskolor samt del av Fristående Förskolor Öster (gäller Snökristallens Barnakademi och Förskolan Terra Nova).


Grundlärarprogram:

  • UVK I - VFU enligt plan förutom för studenter placerade inom Örebro kommuns och Degerfors kommuns skolor samt Engelska skolan.
  • Sv II/UVK II - VFU enligt plan.


Ämneslärarprogram:


  • UVK I - VFU enligt plan förutom för studenter placerade inom Örebro kommuns skolor och på Karlsängsskolan i Nora samt Engelska skolan.
  • Sh IIIa/SvIIIa/IdHIIIa - VFU enligt plan.
    Observera att detta kan komma att ändras utifrån rådande läge. Se därför till att hålla dig uppdaterad via denna hemsida, blackboard samt utskickade mail.

För frånvaro och sjukdom gäller samma som tidigare. Tillhör ni riskgrupp kontaktar studenter Feelgood. Det är även fortsättningsvis möjligt att nå sin VFU-placering genom att åka kollektivt, men om möjligt undviks rusningstider eller kollektivtrafik överhuvudtaget.

13 november

Under dagen har mail gått ut till alla berörda studenter m.fl. med riktad information om vad som gäller för VFU i nuläget. Utgångspunkten för denna information är frågor angående den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) både från er studenter och från olika skolhuvudmän på grund av den rådande situationen när det gäller pandemin. Samtidigt som vi förstår, och själva delar, oron som smittan skapar, så arbetar vi utifrån ambitionen att ni alla ska få möjlighet att genomföra era studier och i förlängningen få ut era examina. Alla lösningar behöver vara både rättssäkra och så likvärdiga som möjligt. Samtidigt ska Folkhälsomyndighetens riktlinjer och lokala restriktioner följas. 

Se senaste uppdatering här ovan, för information vad som gäller för olika VFU-kurser. Ändringar uppdateras så snart VFU-samordningen vid Örebro universitet får bekräftad information.

11 november 

Meddelande från Lärarutbildningens ledning:
Som ni vet pågår en pandemi som påverkar oss alla. Många i samhället gör stora insatser, inte minst inom barnomsorg och skola. På universitetet har en stor del av undervisningen övergått till distans. Vi har också i flera fall ändrat examinationsformerna. Som utbildningsanordnare har vi, å ena sidan, att upprätthålla kvaliteten och se till att vi uppfyller de examensmål som gäller för olika utbildningar, å andra sidan, att anpassa oss till den situation som råder.

VFU är en viktig och obligatorisk del av lärarutbildningen. Vi kan därför inte ställa in VFU utan att det får stora negativa konsekvenser för studenter. Däremot har vi nu hamnat i en situation där vissa skolhuvudmän valt att inte längre ta emot VFU-studenter. Av den anledningen pågår idag och i morgon ett intensivt arbete med att se till att studenterna i största möjliga mån ändå ska kunna genomföra sina studier under denna termin, få studiemedel och i förlängningen slutföra studierna och få ut examen.

Notera att inte alla skolhuvudmän stänger för VFU, så det innebär att flera studenter trots allt kommer kunna genomföra VFU som planerat. Notera också att vi planerar för heltidsstudier under den aktuella perioden.

Information om vad den förändrade situationen kommer innebära för de berörda VFU-kurserna kommer det detaljerad information om fredagen den 13 november, vid lunchtid. Vi ber er att invänta denna information.

4 november

Med anledning av de de nya lokala allmänna råden för att hindra smittspridning av corona i Örebro län har ett nytt rektorsbeslut om införande av undervisning och examination på distans fattats. I nuläget är det dock inget som berör VFU, utan även i fortsättningen ska VFU genomföras som planerat med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lärarutbildningen i media

På SVT Nyheter Örebro publicerades 10 november ett klipp om lärarutbildningen och VFU. Se länken: Lärarstudenter oroade för coronasmitta – nu ser Örebro universitet över reglerna för praktik