Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi kombinerar du ingenjörskunskaper inom teknik, matematik och naturvetenskap med ekonomi och management för att utveckla processer och verksamheter där teknik och ingenjörsfärdigheter är centrala.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Utbildningen har en maskinteknisk bas med stöd i företagsekonomi vilket ger dig en överblick över hela teknikföretagets verksamhet, dess teknik och produkter, men även företagets ekonomi, organisation och ledning. Under utbildningens gång får du arbeta med utveckling på det sätt som ingenjörer gör genom att analysera och finna lösningar på problem, förverkliga lösningarna tekniskt och i organisationen samt driva och vidareutveckla dem. Förutom tekniskt och ekonomiskt kunnande så krävs förmåga att förstå komplexa system, samarbeta effektivt, lösa problem, kontinuerligt lära nytt, ta ansvar, planera och leda projekt, bygga nätverk mm.

Programmet inleds med kurser som ger naturvetenskapliga, tekniska och företagsekonomiska grundkunskaper för att sedan bygga vidare med mer avancerade moment inom exempelvis produktions- och kvalitetsutveckling, lean, logistik, ekonomisk planering, styrning och strategi.

Under programmets sista år väljer du att fördjupa dig inom processutveckling och innovation eller inom ekonomisk organisering och teknologiledning. Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Mer information

FRÅGOR och SVAR om utbildningen 


Se också intervjuer med några lärare på programmet: 


Vem ska söka utbildningen och varför?

Du är kreativ och nyfiken och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtida verksamheter och produkter. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb, med stora möjligheter att styra över din framtida inriktning.

Tillbaka till alla frågor


Vad är kännetecknande för Civilingenjör, industriell ekonomi vid Örebro universitet?

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser.
  • Fokus på en sammanhållen 5-årig utbildning.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Tillbaka till alla frågor


Får jag jobb efter utbildningen?

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Tillbaka till alla frågor


Vilka kurser ingår?

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, organisation och ledning ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Se Marie Gelang berätta om retorikens roll i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng, fördjupningsklassificering mm, se programmets utbildningsplan:

Termin 1
Funktioner och derivator
Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik
Linjär algebra
Industriell ekonomi
Termin 2
Integraler och differentialekvationer
Mekanik
Flervariabelanalys
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering
Termin 3
Våg- och materiefysik
Termodynamik, energi- och miljöteknik
Hållbar utveckling
Ellära
Hållfasthetslära
Termin 4
Materiallära
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering
Konstruktionselement
Statistik och sannolikhetslära
Termin 5
Tillverkningsteknik
Juridik och etik
Konstruktionsteknik
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser
Termin 6
Elteknik
Elmaskiner
Industriell marknadsföring och strategi
Reglerteknik
Lean och produktionsteknik
Termin 7
Produktionsutveckling
Termin 8
Datorbaserad kalkylering och redovisning
Industriell logistik
Termin 9
Ekonomisk organisering och teknologiledning
eller
Processutveckling och innovation *
Termin 10
Examensarbete

* Termin 9 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan utbildningarna till Civilekonom och Civilingenjör?

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att civilingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer avancerad matematik och som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både civilingenjörer och civilekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Tillbaka till alla frågor


Vilka möjligheter att plugga utomlands finns?

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Behöver jag vara bra på matematik?

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 34,5 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Tillbaka till alla frågor


När börjar studierna?

Höstterminen 2017 inleds studierna på måndagen den 21 augusti med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

På måndagen den 28 augusti startar de första obligatoriska kurserna i programmet - Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan högskole- och civilingenjörer?

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba som chef eller projektledare, är det här utbildningen för mig?

Ja, kanske det, men rådet är ändå att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över hela den industriella organisationen, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, logistik, marknadsföring, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, organisation och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas till specialist inom något område, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba inom bank- och finansbranschen, är det här utbildningen för mig?

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till, varu- och tjänsteproduktion eller produktutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med relevanta och särskilt utformade företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning.

Tillbaka till alla frågor


Examen

Civilingenjörsexamen

Karriär

Utbildningen ger dig den bas, bredd och överblick som du behöver för att kunna utveckla framtidens produkter och tjänster, sätta dem i produktion och föra ut dem på marknaden. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder och samarbeten. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59701

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address