Juristprogrammet, 270 hp

Juristprogrammet ger dig en bred juridisk kompetens med kunskaper och färdigheter som krävs för samtliga kvalificerade juristyrken, som domare, advokat, åklagare och kronofogde. Du övar dina färdigheter i argumentation, analys och problemlösning.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

eller

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Juristprogrammet består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen.
Under termin 1 introduceras vissa genomgående stråk i utbildningen, vilka sedan kontinuerligt återkommer som fortlöpande inslag under hela utbildningstiden. Dessa har till syfte att problematisera och ge perspektiv och är inriktade på form, förhållningssätt och tekniker. Följande stråk finns i utbildningen (a) perspektiv och kritik (exempelvis historiska utvecklingsperspektiv, strukturell kritik såsom genus och klass, rättsekonomi samt diverse andra utifrånperspektiv på juridiken) (b) processrätt och retorik samt (c) europeiska och internationella aspekter avseende rättsordningen.
Syftet med utbildningen är att du som student ska erövra den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete och som betonar det kritiska tänkandet. Du tränas i förmågan att analysera och lösa juridiska problem, men även i att behärska juristens verktyg och att förstå juristens olika roller och ansvar. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng.
Den avancerade nivån är inriktad mot fördjupning, metod och tillämpning. Du har möjlighet att på denna nivå välja mellan olika inriktningar. Kurserna på denna nivå innefattar såväl fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda ämnesområden, som breddning såväl inom som utom det rättsvetenskapliga området. Du har möjlighet att läsa kurser i andra ämnen som sedan kan ingå i din examen. Antingen vid Örebro universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbeter om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp

Examen

Juristexamen, Kandidatexamen

Karriär

Som jurist står dörren öppen till en mängd olika yrken, bland annat advokat, domare, kronofogde, åklagare, utredare/kvalificerad handläggare och forskare. Att fatta beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller medborgarskap hör till arbetet och medför ett stort ansvar. Du företräder din uppdragsgivare, som kan vara en privatperson, en organisation eller en folkgrupp, när avtal och kontrakt ska tecknas. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem. Med en juristexamen från Örebro universitet kommer de kunskaper och färdigheter som krävs för en lång och spännande karriär inom juridiken.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Antal platser: 120

Urval: B/P (%): 50/50

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

eller

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-39700

Kontakt

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address