Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av yngre barns lek, lärande, skapande och utveckling. Barnens förhållande till natur och skapande är ett särskilt tema för utbildningen i Örebro.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6a).

eller

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a).

Inom kunskapsområdet förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår världen på olika sätt. Leken är central för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, lärande och utveckling, inte minst när det gäller språk och matematik, tas upp i olika kurser. I utbildningen läggs ett särskilt fokus på naturvetenskap som integreras med bildskapande. Hållbar utveckling och estetiska ämnen återkommer genom hela programmet.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) breddar och fördjupar ditt pedagogiska ledarskap. Det handlar till exempel om förskollärares uppdrag, föräldrasamverkan, specialpedagogiska frågor och konflikthantering samt om dokumentation och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Du skriver även ett självständigt arbete som utvecklar din vetenskapliga kompetens inom förskoleområdet.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att en del av din utbildning sker i förskolan. Här får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som förskollärare och att studera förskolans och förskoleklassens verksamhet i praktiken.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Mer information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för förskolechef på aktuell förskola.

Studieplan för programmet

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 hp

- Programmets första termin handlar om pedagogiskt ledarskap – relationer och konflikthantering, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande. Terminen innehåller verksamhets­förlagd utbildning om 7,5 högskolepoäng

Termin 2

Förskolepedagogik I, 30 hp

- En termin med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande, de yngre barnens språkande, läs- och skrivutveckling, samt hur barn upptäcker matematik

Termin 3

Förskolepedagogik II, 30 hp

- En termin där du läser om barns möte med naturvetenskap och estetiska arbetssätt, utomhuspedagogik och hållbar utveckling samt estetiska gestaltningsformer. Terminen innehåller verksamhetsförlagd utbildning om 7,5 högskolepoäng.

Termin 4

Förskolepedagogik III, 30 hp

- Experimenterande, skapande och lek i förhållande till naturens växlingar, rörelse och lek, samt förskolans miljö som pedagogisk resurs är det centrala innehållet denna termin. Terminen innehåller verksamhets­förlagd utbildning om 7,5 högskolepoäng

Termin 5

Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 hp

- Första delen av terminen läser du om specialpedagogik och uppföljning, analys av lärande och utveckling.

Förskolepedagogik IV, 7,5 hp

- Andra delen av den här terminen ligger fokus på föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass.

Utbildningsvetenskaplig kärna IIb, inriktning förskola, 7,5 hp

- Terminen avslutas med studier om utvärdering och utvecklingsarbete.

Utbytesstudier

- Under denna termin kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, 15 hp

- Här läser du om läroplansteori och didaktik samt vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Förskolepedagogik V, självständigt arbete, inriktning förskolan, 15 hp

- Här skriver du ditt självständiga arbete.

Termin 7

Förskolepedagogik VI, 30 hp

- En termin med fokus på de yngre barnens läsande och skrivande, att stödja barns lärande i matematik samt fördjupade perspektiv på barn lek och lärande med inriktning naturvetenskap. Terminen innehåller verksamhets­förlagd utbildning om 7,5 högskolepoäng

Examen

Förskollärarexamen

Karriär

Utbildningen förbereder för arbete i förskola.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Antal platser: 90

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6a).

eller

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19700

Kontakt

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address