Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne, 90 hp

Vill du arbeta med det ämne du är intresserad av och föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är ämneslärare ett yrke för dig!

För dig som redan har akademiska poäng i ett relevant ämne finns möjlighet att läsa en kompletterande utbildning vid Örebro universitet på 90 högskolepoäng, för att bli behörig ämneslärare i gymnasieskolan.

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Du som redan har akademiska poäng i ett relevant ämne, kan läsa denna kompletterande utbildning på 90 högskolepoäng, för att bli behörig ämneslärare i gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar kurser inom området utbildningsvetenskaplig kärna. Innehållet i kurserna berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering. Också specialpedagogiska frågor, ämnesdidaktik samt bedömning och betygssättning är viktiga delar av innehållet.

I utbildningen ingår även 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen.

Aktuella ämnen är biologi, fysik, företagsekonomi, geografi, kemi, matematik, musik, naturkunskap, pedagogik, psykologi, religionskunskap och sociologi.

Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne, 90 hp

Mer information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Studieplan för programmet

Termin 1

Kompletterande pedagogisk utbildning I, 30 hp

Den första terminen läser du bland annat om ungas relationsskapande processer, om makt och normalitet, om betydelsen av pedagogiskt ledarskap för ungas lärande och sociala utveckling. Du läser också om kommunikation och lärande och pedagogiskt ledarskap och skolans värdegrundsuppdrag. Inom kursen gör du också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 2

Kompletterande pedagogisk utbildning II A, 15 hp samt Kompletterande pedagogisk utbildning II B, 15 hp

Denna termin inleds med fem veckors ämnesdidaktiskt inriktade studier tillsammans med fem veckors verksamhetsförlagd utbildning. Terminen avslutas sedan med en kurs med fokus på frågor om uppföljning av lärande, bedömning, dokumentation och betygsättning, även den läses tillsammans med fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 3

Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 hp

Den tredje terminen inleds med specialpedagogiska frågor om hur undervisning kan utformas för att möta alla barns och ungas behov. Därefter behandlas vetenskapsteori och forskningsmetod samt forskning och utvärdering för systematiskt kvalitetsarbete i skolan. I den verksamhetsförlagda utbildningen som följer prövar du att agera med ett professionellt förhållningssätt som ledare i klassrummet. Terminen avslutas med ett projektarbete i form av planering, genomförande och rapportering av en utvärderingsstudie.

Examen

Ämneslärarexamen

Karriär

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i det ämne som du antas i. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7-9.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna sista anmälningsdag. Urvalet sker enligt följande prioriteringsordning.

1. Sökande med ämneskunskaper i kemi, biologi, fysik, matematik eller naturkunskap.

2. Sökande med ämneskunskaper i företagsekonomi, pedagogik, psykologi eller sociologi

3. Sökande med ämneskunskaper i geografi eller religionskunskap.

4. Sökande med ämneskunskaper i musik.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt ämnesstudier motsvarande sammanlagt 120 hp varav ett självständigt arbete om minst 15 hp i endera biologi, fysik, kemi, naturkunskap, matematik, företagsekonomi, geografi, musik, pedagogik, psykologi, religionskunskap eller sociologi. Se vidare Förordning SFS 2011:686.

Behörighetskrav för respektive ämne:

Biologi - kurser om 120 hp i biologi med relevans för undervisningsämnet biologi. Följande områden ska ingå: cellbiologi, zoologi, ekologi, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 120 hp i kemi med relevans för undervisningsämnet kemi. Följande områden ska ingå: allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 120 hp i fysik med relevans för undervisningsämnet fysik. Följande områden ska ingå: mekanik, ellära, termodynamik, vågfysik och modern fysik eller motsvarande.

Naturkunskap - kurser om 120 hp i tre naturvetenskapliga ämnen, med relevans för undervisningsämnet naturkunskap. Följande områden ska ingå: minst 30 hp i biologi och 30 hp i kemi. Resterade poäng i fysik eller geovetenskap.

Matematik - kurser om 120 hp i matematik med relevans för undervisningsämnet matematik. Följande områden ska ingå: analys i en och flera variabler, linjär algebra, kombinatorik, abstrakt algebra och matematisk statistik eller motsvarande.

Företagsekonomi - kurser om 120 hp med successiv fördjupning och med relevans för undervisningsämnet företagsekonomi.

Geografi - kurser om 120 hp i geografi med relevans för undervisningsämnet geografi. Följande områden ska ingå: kulturgeografi och naturgeografi varav minst 30 hp är gjorda i endera ämnet.

Musik - kurser om 120 hp med successiv fördjupning i ämnet samt med relevans för undervisningsämnet musik.

Pedagogik - kurser om 120 hp i med successiv fördjupning i ämnet samt med relevans för undervisningsämnet pedagogik.

Psykologi - kurser om 120 hp i ämnet med successiv fördjupning samt med relevans för undervisningsämnet psykologi.

Religionskunskap - kurser om 120 hp i ämnet med successiv fördjupning samt med relevans för undervisningsämnet religionskunskap, inklusive världsreligionerna eller motsvarande.

Sociologi - kurser om 120 hp i ämnet med successiv fördjupning samt med relevans för undervisningsämnet sociologi.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19716

Kontakt

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address