Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik, 120 hp

Är du intresserad av att utreda föroreningars källor och vilka konsekvenser de ger för miljön? Det här programmet ger dig verktyg för utredande arbete inom analytisk miljökemi.

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en unik och spännande utbildning i nära samarbete med näringslivet och ledande miljöforskning. Miljöforensik är en del av det systematiska och vetenskapliga arbetet där olika discipliner används för att ta fram information om källor och tidpunkt för utsläpp av kemiska föroreningar i miljön. Programmet ger dig kunskaper med vilka du kan bidra till ett framtida mer hållbart samhälle.

Utbildningen erbjuder mångvetenskapliga studier innefattande analytisk kemi, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. Aktivt lärande och fallstudier kommer att användas som pedagogisk modell för att träna din förmåga att lösa komplexa problem och spåra orsak och källor till miljöproblem samt bedöma dess konsekvenser.

Masterprogrammet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år (magisterexamen). År ett tar upp spridning av miljöfarliga ämnen, miljötoxikologi, global reglering av kemikalier och hållbar utveckling, samt miljöforensiska analytiska metoder. År två ger fördjupade kunskaper inom avancerad statistik, forskningsmetodik och projektledning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom forskningsverksamheten och/eller näringslivet oavsett om du läser ett eller två år.

Utbildningsplan Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik, 120 hp

Mer information

KURSGÅNG

Termin 1

Föroreningars spridning I mark, vatten och luft, 15 hp
Miljötoxikologi, 10 hp
Miljötoxikologi och riskbedömning, 5 hp

Termin 2

Multilaterala miljöavtal, 7.5 hp
Global hållbar utveckling, 7.5 hp
Avancerade analytiska metoder i miljöforensik, 15 hp

Termin 3+4

Kemometri, 7.5 hp
Vetenskaplig metodik och projektledning med inriktning miljöforensik, 7.5 hp
Självständigt arbete för masterexamen i kemi, 45 hp

Forskningsanknytning

Programmet bedrivs i nära samarbete med Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum. MTM är en av Örebro Universitets starka forskningsmiljöer. Vi inriktar oss mot tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling tillsammans med regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Den huvudsakliga forskningen inriktar sig på persistenta organiska miljöföroreningar, metaller och nya miljöhot, högfluorerade kemikalier, hormonstörande ämnen och plastföroreningar.

Näringslivsanknytning

Programmet har utvecklats i nära samarbete med företagspartner från olika sektorer, såsom analytiska laboratorier (Alcontrol, ALS Scandinavia och Eurofins), miljökonsultföretag (WSP och Sweco Environment) och andra med intressen inom miljöforensik (MKS Umetrics, Corpus Data & Image analysis, Waters Sverige, IKEM – Innovations- och kemiiindustrierna i Sverige, EURENCO Bofors, Saab Dynamics, Ekokem, Stena Metall, Miljökontoret Örebro, Nationellt Forensiskt Centrum och Foyen Advokatfirma). Företagen har deltagit i diskussioner kring programinnehåll och viktiga kompetenser inom området. De bidrar även med verkliga fallstudier, gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet till självständigt arbete.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen

Karriär

Kemister med inriktning miljöforensik behövs inom näringsliv, forskning och myndigheter. Utbildningen ger goda möjligheter till kvalificerade arbeten med anknytning till miljörätt och övervakning, och utredande verksamheter inom analytisk kemi, miljökemi och livsmedelssäkerhet. Utbildningen möjliggör även för fortsatta forskarstudier och en akademisk karriär inom avancerad analytisk kemi

Anmälan

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Engelska

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59710

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Ingrid Ericson Jogsten