Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Utbildningen för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Programmet ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, samhällsplanerare, projektledare eller chef i offentlig förvaltning på lokal, nationell eller internationell nivå.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet ger dig den akademiska och professionella kompetens som behövs för uppdrag som kvalificerad utredare och ledare. Du får en bred statsvetenskaplig allmänbildning, fördjupade kunskaper om förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter - egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsgivare. Samtidigt kommer utbildningens praktik och praktikorienterade inslag hjälpa dig att utveckla de kontakter och kunskaper du behöver för att ta steget in på arbetsmarknaden.

Programmet har statskunskap som huvudområde men är flervetenskapligt med inslag av företagsekonomi och rättsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet utvecklar du gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys. Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa kurser ges stor vikt att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin kan användas till valfria kurser och ger möjlighet till att profilera din utbildning.

Utbildningsplan Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Mer information

Övergripande mål och inriktning

Det övergripande målet för programmet är att utveckla yrkeskompetens för kvalificerat arbete med utredning, styrning och ledning av offentlig verksamhet på olika nivåer.

Programmet har en generell profil mot kommunal, statlig och internationell förvaltning och med betydande inslag av substans- och metodkunskaper samt professionella färdigheter.

Statskunskap är huvudområde för programmet (A-C-nivå), samtidigt är programmet flervetenskapligt med medverkan från bl.a. företagsekonomi och rättsvetenskap.

Utbildningen förbereder den studerande för en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad, men ger också behörighet till studier på avancerad nivå inom huvudområdet statskunskap.

Utbildningen har tydlig praktikrelevans genom kontinuerligt utbyte med ”praktikens aktörer” (politiker, tjänstemän, konsulter etc). 

Arbetsmarknad och arbetsstillfällen

Studenter med examen mot statskunskap och offentlig förvaltning har alltid haft god chans att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Arbetstillfällena finns framför allt inom offentlig sektor, men den privata sektorn har under senare år blivit allt viktigare (konsultbranschen, intresseorganisationer, nya sociala rörelser, media etc).

Den framtida arbetsmarknaden ser god ut. Under de närmaste tio åren kommer många i offentlig verksamhet att gå i pension och det gör att personalbehovet är stort.

Kompetenskraven fortsätter att öka. Trenden tycks vara generell för hela den offentliga förvaltningen. Det blir mer kvalificerade uppgifter och färre av enklare handläggande karaktär.

Snabba förändringstendenser – såsom europeisering och digitalisering – ställer särskilda krav på kreativt lärande bland tjänstemän och professionella i offentlig verksamhet.

Tjänstemän i offentlig förvaltning behöver i allt högre grad ha förmåga att agera som kreativa entreprenörer med det offentliga uppdraget som ledstjärna.

Tjänstemän i politiken - Jan Olsson, professor i statskunskap vid Örebro universitet, omnämner programmet Offentlig förvaltning och ledning i artikeln

Examen

Kandidatexamen

Karriär

Programmet ger dig möjligheter till en framtida yrkeskarriär som kvalificerad administratör, utredare, analytiker, projektledare och chef i lokal, regional, nationell eller internationell förvaltning. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjligt.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Antal platser: 55

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19807

Kontakt

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address