Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Utbildningen ger dig ingenjörskunskaper i kombination med ekonomi, organisation och ledning. Du förbereds för arbete som kräver både tekniskt kunnande och kompetens inom företagsekonomi, projektstyrning samt produktions- och kvalitetsutveckling.

Om programmet

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Basen i utbildningen är maskinteknik, ett brett teknikområde som ger dig förståelse för produkter och utvecklingsprocesser.

Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, konstruktionsmaterial, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, produktionsteknik och lean, energiteknik, ledning och styrning av processer, konstruktionsteknik samt produktutveckling. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt. Att lära sig verktyg och metoder för projektstyrning, samt att få tillfälle att praktisera dessa är en väsentlig del i utbildningen.

Under "Mer information" hittar du svar på vanliga frågor och en förteckning över alla kurser som ingår i programmet.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Mer information

FRÅGOR och SVAR om utbildningen 


Vem ska söka utbildningen och varför?

Du är kreativ och nyfiken och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi och organisation. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtida verksamheter och produkter. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb.

Tillbaka till alla frågor


Vad är kännetecknande för Högskoleingenjör, industriell ekonomi vid Örebro universitet?

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning genomförd i samarbete med näringslivet och som ger relevanta kompetenser.
  • Utbildningen har en gedigen teknikbas, du blir ingenjör. Störst fokus ligger utöver de maskintekniska grunderna på områden med koppling mot ekonomi och organisation, såsom produktions- och kvalitetsutveckling, lean etc.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Tillbaka till alla frågor


Får jag jobb efter utbildningen?

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Tillbaka till alla frågor


Vilka kurser ingår?

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, teknik, ekonomi och organisation ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng, fördjupningsklassificering m.m. se programmets utbildningsplan. Med reservation för felskrivningar, det är utbildningsplanen som är det bindande dokumentet.

Termin 1
Solidmodellering och ritteknik, 7,5hp
Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15hp
Ingenjörsmetodik M, 7,5hp
Termin 2
Mekanik och hållfasthetslära, grundkurs, 7,5hp
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5hp
Teknik & samhälle I utveckling, 7,5hp
Mekanik och hållfasthetslära med FEM, 7,5 hp
Termin 3
Ekonomistyrning för ingenjörer, 7,5 hp
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp
Konstruktionsteknik, 7,5 hp
Energiteknik M, 7,5 hp
Termin 4
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp
Ledning och styrning av processer i teknikföretag, 7,5 hp
Produktutveckling, 7,5 hp
Termin 5*
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp
Juridik för företagande, 7,5 hp
eller
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Valfri kurs inom maskinteknik 7,5 hp **
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp
Termin 6
Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Kvalitetsutveckling II, 7,5 hp
eller
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

* Termin 5 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

** Utbudet av valfria kurser kan komma att variera. Just nu finns bl.a. följande kurser att välja bland:
- Systemkonstruktion, projektkurs
- Marknadsstyrd idé- och produktutveckling
- Konstruktion och tillverkning av svetsade produkter

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan utbildningarna till Ekonom och Högskoleingenjör?

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att högskoleingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer matematik och som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Ekonom eller Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både ingenjörer och ekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Tillbaka till alla frågor


Vilka möjligheter att plugga utomlands finns?

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Behöver jag vara bra på matematik?

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Tillbaka till alla frågor


Jag behöver repetera matematik. Tips?

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka, vecka 35, varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.
Information om introduktionsveckan: Matematik, introduktionskurs.

Tillbaka till alla frågor


När börjar studierna?

Höstterminen 2017 inleds studierna på måndagen den 27 augusti med en introduktionskurs i matematik. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter.

På måndagen den 3 september startar de första obligatoriska kurserna i programmet - Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar.

Tillbaka till alla frågor


Hur gör jag om jag saknar behörighet?

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan högskole- och civilingenjörer?

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Därför är de allmänna behörighetskraven i matematik högre för motsvarande civilingenjörsutbildning. Kurserna har från början större teoretiskt djup. Det betyder att om du vill läsa till civilingenjör är det bättre att välja den utbildningen från början.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Tillbaka till alla frågor


Kan jag plugga vidare efter utbildningen till högskoleingenjör?

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba som chef eller projektledare, är det här utbildningen för mig?

Möjligen, men rådet är att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över främst det tillverkande företaget, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, kvalitetsutveckling, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, produktionsutveckling och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas i olika tekniska roller, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba inom bank- och finansbranschen, är det här utbildningen för mig?

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till produkt- eller produktionsutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning.

Tillbaka till alla frågor


Examen

Högskoleingenjörsexamen

Karriär

Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Anmälan

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).


Anmälningskod: ORU-59804

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address