Juristprogrammet, 270 hp

Juristprogrammet ger dig en bred juridisk kompetens med kunskaper och färdigheter som krävs för samtliga kvalificerade juristyrken, som domare, advokat, åklagare och kronofogde. Du övar dina färdigheter i argumentation, analys och problemlösning.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

eller

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Juristprogrammet består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen.
Under termin 1 introduceras vissa genomgående stråk i utbildningen, vilka sedan kontinuerligt återkommer som fortlöpande inslag under hela utbildningstiden. Dessa har till syfte att problematisera och ge perspektiv och är inriktade på form, förhållningssätt och tekniker. Följande stråk finns i utbildningen (a) perspektiv och kritik (exempelvis historiska utvecklingsperspektiv, strukturell kritik såsom genus och klass, rättsekonomi samt diverse andra utifrånperspektiv på juridiken) (b) processrätt och retorik samt (c) europeiska och internationella aspekter avseende rättsordningen.
Syftet med utbildningen är att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete och som betonar det kritiska tänkandet. Du tränas i förmågan att analysera och lösa juridiska problem, men även i att behärska juristens verktyg och att förstå juristens olika roller och ansvar. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng.
Den avancerade nivån är inriktad mot fördjupning, metod och tillämpning. Du har möjlighet att på denna nivå välja mellan olika inriktningar. Kurserna på denna nivå innefattar såväl fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda ämnesområden, som breddning såväl inom som utom det rättsvetenskapliga området. Du har möjlighet att läsa kurser i andra ämnen som sedan kan ingå i din examen. Antingen vid Örebro universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp

Mer information

Frågor och svar om Juristprogrammet

Hur många platser finns det på programmet, har ni reservantagning och hur ser fördelningen ut?

Vi har 120 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser. 

Vad krävs för att komma in på programmet?

För att komma in på Juristprogrammet krävs det generellt höga betyg, men detta varierar från år till år beroende på hur många personer som söker och vilka betyg de sedan innehar.

Går det att läsa programmet via distans?

Utbildningen är campusförlagd och går inte att läsa på distans.

Hur kan en vanlig vecka se ut när man läser det här programmet? Hur mycket måste man vara på universitetet?

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Vilken behörighet krävs det för att bli antagen till juristprogrammet?

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) eller Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Vad krävs för en juristexamen?

270 hp - yrkesexamen (se denna länk)

- Rättens grunder, 30 hp

- Privaträtt, 30 hp

- Ekonomisk rätt, 30 hp

- Rättsstaten, 45 hp

- Europa och världen, 30 hp

- Självständigt juridiskt arbete C, 15 hp

 = grundläggande nivå 180hp
+
- Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp

- Juridik, avancerad nivå 15 hp

- Valfria kurser omfattande totalt 45 hp, varav 15 hp på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap där resterande 30 hp kan vara på både grund- samt avanceradnivå. Här finns möjlighet att ta med kurser i annat ämne, utbytesstudier eller praktik.

- Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp

Har juristprogrammet ett annat betygssystem?

Juristprogrammet har AB, Ba, B och U- skala och betygssystemet skiljer sig från vad andra program har dvs VG, G, U-skalan.

Vilka arbeten kan jag söka efter examen?

Programmet leder till en Juristexamen, yrkesexamen och ger möjlighet till arbete inom bland annat domstolsväsendet, regeringskansliet, olika myndigheter, kommuner, Länsstyrelsen, olika privata byråer.

Kan jag bli advokat om jag har en juristexamen?

För att bli advokat måste det gå genom advokatsamfundet.

Har jag möjlighet att praktisera inom ramen för programmet?

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att praktisera under programmet. Vi rekommenderar att du praktiserar under termin 8 men det är även möjligt att praktiser under termin 7 och 9. Du kan välja att praktisera i Sverige och även utomlands och du ordnar praktikplatsen på egen hand. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete, se länk.

Har man möjlighet att åka på utbytesstudier inom ramen för programmet?

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att åka på utbytestermin, du kan fritt välja mellan universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal med och välja mellan deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier sker ca ett 1,5 år innan du ska åka, så under höstterminen när du läser termin 5 för att åka på utbytesstudier termin 8. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt samordnare för internationalisering som du når via This is an email address

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna mig något inom programmet?

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat JA. En bedömning sker om huruvida de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Mer information om tillgodoräknande vid Örebro universitet finner du här.

Hur fungerar det med Tingsnotarietjänstgöring?

Tingsnotarie är en naturlig fortsättning på studierna och en värdefull merit som leder vidare till tjänster inom branschen. Som notarie på domstol arbetar du med många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

För en tingsnotarietjänstgöring måste du ha en juristexamen och vara svensk medborgare. Att inneha övriga kurser utanför juristexamen är meriterande och man får mer meritpoäng för kurser inom ämnet rättsvetenskap. Arbetslivserfarenhet inom det juridiska området är även meriterande http://www.notarie.se/

Vad behöver jag för att ta ut en magister/masterexamen?

Örebro universitet erbjuder magister/masterexamen för både rättsvetare och jurister. För att kunna ta ut en magister på 60 hp eller en masterexamen på 120 hp behöver du söka fristående kurser på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap inklusive kursen, Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:
För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp

Vid Juridicum erbjuds även ett-åriga magister med både internationell och nationell inriktning:

Valbara kurser internationellt:

15 HP MIGRATIONSRÄTT
+
15 HP FOLKRÄTT MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
+
15 HP INTERNATIONELL STRAFFRÄTT
+
15 HP EU-RÄTT OCH MEDLEMSSTATERNAS GRUNDLAGAR
+
15 HP RÄTTSVETENSKAPLIG MAGISTERKURS MED EXAMENSARBETE
=
60 HP I INTERNATIONELL RÄTT VARAV 45 HP I KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ SAMT 15 HP EXAMENSARBETE

Valbara kurser nationellt:

15 HP BOLAGSRÄTT MED BÖRSRÄTT
+
15 HP FÖRETAGSBESKATTNING
+
15 HP MERVÄRDESSKATTERÄTT
+
15 HP SKATTEFÖRFARANDE I TEORI OCH PRAKTIK
=
60 HP I SKATTERÄTT VARAV 45 HP I KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ SAMT 15 HP EXAMENSARBETE

Kontakta gärna studievägledare för Juridicum inför en magister/masterexamen.  
This is an email address

Examen

Juristexamen, Kandidatexamen

Karriär

Som jurist står dörren öppen till en mängd olika yrken, bland annat advokat, domare, kronofogde, åklagare, utredare/kvalificerad handläggare och forskare. Att fatta beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller medborgarskap hör till arbetet och medför ett stort ansvar. Du företräder din uppdragsgivare, som kan vara en privatperson, en organisation eller en folkgrupp, när avtal och kontrakt ska tecknas. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem. Med en juristexamen från Örebro universitet kommer de kunskaper och färdigheter som krävs för en lång och spännande karriär inom juridiken.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Antal platser: 120

Urval: B/P (%): 50/50

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

eller

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-39801

Kontakt

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address