Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Vill du analysera livets minsta molekyler, kroppens funktioner och spåra orsaker till sjukdomar? Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i modern sjukvård - du får ett självständigt yrke där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Om programmet

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).

Biomedicinsk laboratorievetenskap lär dig om de avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. En legitimerad biomedicinsk analytiker har kunskap om hela analyskedjan - förberedelser, provtagning, analys, rapportering av resultat och utveckling av metoder. Dina analyser ligger till grund för diagnos och behandling av patienter, men kan också vara en del av utvecklingen av nya läkemedel.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du ett stort ansvar för patienters, kunders eller klienters säkerhet. Du har en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetssäkring. För dig som är redo att möta dessa utmaningar väntar en spännande och lovande yrkeskarriär.

Ett legitimationsyrke innebär individuellt ansvar och ett tydligt kompetensområde som inte kan ersättas av annan yrkeskategori. Du ansvarar för att undersökningsresultatet blir pålitligt och användbart.

Programmet är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Huvudområdet är Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) (90 högskolepoäng), dessutom ingår Medicin (90 högskolepoäng). Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro. Examensarbetet kan du göra utomlands för att studierna ska få en mer internationell inriktning.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Mer information

Utbildningsprogrammet är en treårig utbildning vid Institutionen för Hälsovetenskaper vid Örebro universitet och leder till en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och ger en legitimerad yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) omfattar 90 högskolepoäng, examensarbete ingår. BMLV är ett sammanfattande ämne för den kunskapsmassa som omfattar metodik inom flera olika specialiteter såsom genetik, immunologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, morfologisk cellbiologi, neurofysiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin och ultraljudsdiagnostik.

Förutom huvudområdet BMLV läses kurser inom det medicinska ämnesområdet. Inom programmet finns möjlighet att profilera sig, under termin två väljer man vilken profil man vill ha fysiologi (15 platser) respektive laboratoriemedicin (15 platser).
Utbildningen innehåller både teori och klinisk tillämpning. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro.

Examensarbetet kan med fördel förläggas utomlands för att studierna ska få en mer internationell
inriktning.

Om yrket Biomedicinsk analytiker

De flesta Biomedicinska analytiker arbetar inom sjukvård på fysiologiska - eller laboratoriemedicinska enheter. En del arbetar också inom friskvård, idrottsmedicin, läkemedelsindustrin, biomedicinska och biotekniska laboratorier. samt inom forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningen leder till ett självständigt arbete med människor och teknik baserat på fysiologiska mätmetoder alternativt analysarbete på cell och molekylärnivå.
En biomedicinsk analytiker arbetar med att mäta olika fysiologiska funktioner på människor i olika åldrar, både på friska och sjuka personer, alternativt arbetar de med att analysera prover som kommer till ett laboratorium.

Vanliga undersökningar som utförs av Biomedicinska analytiker:

 • Analys av olika kroppsvätskor för diagnostik av olika sjukdomar och uppföljning av behandling.
 • Framställning och kontroll av blodkomponenter till blodtransfusioner.
 • Odling och identifiering av bakterier.
 • Undersökningar av kroppens immunförsvar.
 • Identifiering av celler/cellförändringar i olika vävnader.
 • Molekylärbiologiska undersökningar t.ex. DNA-analyser.
 • Miljöundersökningar.
 • EKG - kontroll av hjärtat.
 • Spirometri - lungfunktionsundersökningar.
 • Perifera cirkulationsmätningar.
 • Njurundersökningar.
 • Konditionstester.
 • EEG - kontroll av hjärnaktivitet.
 • Ultraljudsundersökningar på främst hjärta och kärl.
 • Scintigrafier - bestämning av fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt inmärkta molekyler.
 • Nervledningshastighet och muskelfunktion.


Programöversikt Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi 2016 (pdf)

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen, Medicine kandidatexamen

Karriär

Det är idag stor brist på biomedicinska analytiker. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården, dessa finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi). Du kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar. Efter examen och minst ett års yrkesverksamhet kan du vidareutbilda dig inom ett mastersprogram. I Örebro har vi Metoder inom medicinsk diagnostik med inriktning klinisk laboratoriemedicin, och därefter finns möjlighet till forskarutbildning och forskning.

Anmälan

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).


Anmälningskod: ORU-79803

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Erika Wretman

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Christina Karlsson