Audionomprogrammet, 180 hp

Audionomprogrammet är för dig som vill arbeta med barns och vuxnas hörsel, rehabilitering av hörsel och kommunikationsförmåga. Under utbildningen läser du kurser som till exempel kommunikation, ljudets fysikaliska egenskaper, psykologi, ljudmiljö, sociologi, akustik, hörsel- och balanssystemets anatomi samt fysiologi och patologi.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

I ditt arbete som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. I arbetsuppgifterna ingår genomförande av audiologisk diagnostik och rehabilitering, exempelvis hörselmätning, hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning.

Utbildningen omfattar studier med inriktning mot teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. Utbildningens tvärvetenskapliga karaktär återspeglas i innehållet i de kurser som ingår i programmet: kommunikation, ljudets fysikaliska egenskaper, akustik, ljudmiljö, psykologi, pedagogik, hörsel- och balanssystemets anatomi, fysiologi och patologi, hörande, hörselnedsättning, hörseltekniska hjälpmedel samt teknisk och pedagogisk rehabilitering. Audionomutbildningen innehåller både teori och praktisk tillämpning.

Frågor och svar om audionomprogrammet hittar du under fliken "mer information".

Utbildningsplan Audionomprogrammet, 180 hp

Mer information

 FRÅGOR och SVAR om utbildningen


Programöversikt Audionomprogrammet HT18


Vad studerar vi inom audionomprogrammet?

Inom audionomprogrammet kommer du att studera följande ämnesområden:

Akustik – Inom akustiken undersöks ljud på ett objektivt sätt. Centrala begrepp är ljudnivå, frekvens, fas och spektrum. Vi använder olika beräkningar och teknisk apparatur för att beskriva ljud på ett naturvetenskapligt sätt.

Audiologisk rehabilitering – Audiologisk rehabilitering utgår ifrån en helhetssyn på människan. Det innebär att det är individens/patientens specifika behov som står i centrum och även styr vilka rehabiliteringsinsatser som blir aktuella för den enskilde patienten. Det kan t.ex. handla om kommunikation och hur man kan använda så kallade kommunikationsstrategier konstruktivt i svåra lyssningssituationer. Teknologiska hjälpmedel har en mycket central roll inom audionomens arbetsområde. Detta innefattar allt från vanliga hörapparater till olika former av samtalsförstärkare och varseblivningshjälpmedel. Denna bransch är i ständig utveckling, och utrustningarna går numera ofta att koppla samman till större system. För att förstå hur olika typer av audiologisk teknologi fungerar och ska användas innefattar audionomutbildningen även ämnen som elektroakustik och digital signalbehandling.

Beteendevetenskap – i audionomens yrkesroll ingår att ge råd och stöd till både individer och till olika grupper. De flesta audionomer har kontakt med patienter och anhöriga i sitt dagliga arbete. Inom beteendevetenskapen, i relation till audionomprogrammet, studeras därför t.ex. utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, kognitionsvetenskap, pedagogik, samhällsstruktur och organisationsteori.

Diagnostik/hörselmätningar – Att kunna mäta hörseln är mycket centralt inom hörselvetenskap. En stor del av utbildningen ägnas därför åt olika tekniker och metoder för hörselmätning. Du kommer att få lära dig psykoakustiska mätmetoder såsom, ton- och talaudiometri, elektroakustiska mätningar såsom tympanometri, och elektrofysiologiska mätningar såsom hjärnstamsaudiometri (ABR/ASSR).

Fonetik och talperception – I studiet av talkommunikation är fonetik och talperception centrala. Fonetik handlar om hur språkljuden bildas, och vilka akustiska egenskaper de har. Talperception handlar om hur hjärnans tolkning av den inkommande talsignalen går till.

Hörselns anatomi, fysiologi, och patofysiologi – För att förstå hur människans hörsel fungerar studerar vi hörselsystemets anatomi och fysiologi, och för att förstå hur olika hörselskador uppstår och påverkar människan studerar vi hörselsystemets patofysiologi. Särskilt fokus läggs här på örat och dess nervförbindelser till hjärnan.

Psykoakustik – psykoakustik handlar om hur människor uppfattar och tolkar ljud (se info om akustik). Kunskaper inom ämnet är därför viktiga för att t.ex. kunna utföra hörselmätningar.

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod – Vetenskapsteori och vetenskaplig metod är mycket centralt i all universitetsutbildning, forskning och klinisk verksamhet. Vi sätter därför stor vikt vid att hörselvetenskap baseras och utförs på vetenskaplig grund. I din blivande profession som audionom har du också ett ansvar att följa kunskapsutvecklingen i relation till professionen och ämnet. Under utbildningen kommer du därför stegvis tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt till olika frågeställningar så att du är väl rustad för ditt yrkesliv.

Tillbaka till alla frågor


 

Vad är kännetecknande för audionomprogrammet i Örebro?

Örebro är Europas teckenspråkshuvudstad. I Örebro finns riksgymnasiet för döva- och hörselskadade och den generella kunskapen och kompetensen i staden rörande hörsel- och dövhet är stor. Det är därför naturligt att högre utbildning rörande hörsel- och hörselproblematik finns i staden. Audionomprogrammet har funnits i Örebro sedan 1969 och är idag Sveriges största och mest utbyggda audionomprogram med en fullt utrustad och fullt fungerande utbildningsklinik och ett av Sveriges största forskningscentrum i audiologi kopplat till utbildningen, Audiologiskt forskningscentrum.

Programmet kännetecknas av:

  • Tvärvetenskaplig kompetens – vi är många lärare med olika bakgrund arbetar tillsammans inom de olika ämnena
  • Akademiskt djupt - många lärare är forskare och driver egna forskningsprojekt som på många sätt belyses i utbildningen
  • Universitetspedagogisk utbildning – de allra flesta av de undervisande lärarna har pedagogisk utbildning anpassat för högskole- och universitetsstudier
  • Tydliga kursplaner, tydligt formulerade lärandemål, fortlöpande kvalitetssäkring av programmet – för att underlätta för dig som student har programmet satsat på att göra olika styrdokument begripliga samt att integrera dessa i utbildningen på ett bra sätt. Detta medför också att programmet fortlöpande kvalitetssäkrar undervisningsinnehållet och undervisningsmetoderna
  • Integrerad VFU i dedikerad studentklinik – den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eller praktiken görs på Audiologiska utbildningsenheten (AudU) och drivs i samarbete med Audiologiska kliniken inom Region Örebro län (RÖL). VFU:n är en integrerad del av audionomprogrammet och görs parallellt med den teoretiska utbildningen för att få bra samordning mellan teori och praktik.
  • Kvalificerad handledning på VFU- samtliga handledare har handledarutbildning eller är under pågående handledarutbildning. Handledare och lärare på audionomprogrammet jobbar tillsammans för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska hålla hög kvalitet med rättssäker bedömning och som dessutom är förberedande inför yrkeslivet. 
  • Närhet till- och samarbete med en av Sveriges största hörselkliniker - Audiologiska kliniken i Örebro är en av Sveriges största audiologiska kliniker. Audionomprogrammet samarbetar på många plan med kliniken, där samarbetet omkring AudU utgör den största delen
  • Internationellt samarbete – audionomprogrammet har utbyte med Aston University i England som också har ett audionomprogram. Lärare ifrån audionomprogrammet i Örebro åker dit och undervisar och lärare därifrån kommer och gästundervisar här hos oss. I framtiden kommer vi även att kunna erbjuda studentutbyten på flera plan.
  • Lokaler och utrustning för metodövningar – audionomprogrammets lokaler och utrustning för metodövningar och laborationer är moderna och relevanta. Möjlighet finns dessutom att nyttja utrustningen utöver schemalagd tid för att själv kunna öva olika praktiska moment.

Tillbaka till alla frågor  


 

Behöver jag vara duktig på matematik och fysik för att klara audionomprogrammet?

Behörigheten till audionomprogrammet rörande matematik och fysik är Matematik B och Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, och Naturkunskap 2. I realiteten innebär detta att du som student bör vara förtrogen med områden som ekvationslösning och geometri samt fysikaliska mätetal och enheter. Under utbildningens inledande veckor erbjuds (i mån av tid) nya studenter stöd i att repetera dessa kunskaper.

Tillbaka till alla frågor


 

Behöver jag vara duktig på engelska för att klara audionomprogrammet?

Undervisningsspråket på audionomprogrammet är svenska förutom vid särskilda tillfällen såsom vid besök ifrån internationella samarbetspartners. Då används engelska som undervisningsspråk. Det mesta av litteraturen som används på audionomprogrammet är på engelska och du bör därför vara väl förtrogen med att kunna läsa och förstå engelska texter. Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter skrivs på svenska.

Tillbaka till alla frågor


 

Behöver jag vara duktig på svenska för att klara audionomprogrammet?

Vi välkomnar alla människor som är behöriga att studera på audionomprogrammet. Det är dock viktigt att tänka på att undervisningsspråket är svenska samt att skriftliga inlämningsuppgifter ska skrivas på adekvat svenska. Det är också mycket viktigt att tänka på att du, under utbildningen och även i din kommande yrkesroll, skall arbeta med och samtala med personer med hörselskada varför ditt språk och tal är extra viktigt för att personer med denna typ av funktionsnedsättning ska uppfatta vad du säger. Du behöver också kunna uppfatta, förstå och tolka det personer/patienter säger till dig. Om du är osäker på om du har de kunskaper i svenska som krävs för högskolestudier, gå då in på länken och testa dina språkkunskaper hos Tisus, Stockholms universitet.

Tillbaka till alla frågor


 

Kan jag läsa till audionom även om jag har en hörselnedsättning/använder hörapparat?

Hörselnedsättning och hörapparater behöver inte vara ett problem för att läsa utbildningen, men det kan bero på hur grav hörselnedsättningen är och vilka svårigheter man har i den talade kommunikationen med andra. Arbetsformerna i utbildningen (föreläsningar, seminarier, grupparbeten, metodövningar etc.) grundar sig på muntlig kommunikation. Tekniskt stöd i form av portabel slinga finns och kan användas vid muntlig undervisning. I utbildningen ingår också praktiska moment såsom hörselmätningar och tekniska rehabiliteringsåtgärder. Då är det av vikt att hörseln är tillräcklig för att kunna utföra dessa moment. Det kan t.ex. handla om att höra om en patient uppfattar ett ord korrekt eller att kunna identifiera om en hörapparat är trasig. I sin audionomprofession samtalar man med sina patienter, både i utredande samtal och i samband med olika åtgärder, t.ex. anpassning av tekniska hjälpmedel. Du bör därför vara införstådd med att du kommer att integrera och samtala mycket och att du därför bör kunna uppfatta samtal mellan 2 eller 3 personer.

Tillbaka till alla frågor


 

Vad är skillnaden mellan hörselvetenskap och audiologi?

Det enkla svaret är att det inte är någon större skillnad. Ursprungligen handlade audiologi om medicinska aspekter såsom hörsel- och balanssystemets sjukdomar och relaterade sjukdomar medan hörselvetenskap såg hörsel ur ett bredare perspektiv där, förutom rent medicinska aspekter, även ljud, signalbearbetning, mänskliga beteenden och pedagogik fokuserades. Idag är det ingen större skillnad på ämnena då även begreppet audiologi är mer omfattande och liknar därmed hörselvetenskap.

Tillbaka till alla frågor


 

Jag har hört att ni har en utbildningsklinik, stämmer det?

Ja, det stämmer. Sedan 2015 bedrivs den verksamhetsförlagda utbildningen vid Audiologiska klinikens utbildningsenhet som är ett samarbete mellan Region Örebro län (RÖL) och Örebro universitet. Syftet med AudU är att skapa en större stabilitet i den verksamhetsförlagda utbildningen för audionomstudenter. En stor fördel med AudU är att alla studenter får samma goda förutsättningar för att uppnå målen för de kliniska kurserna.

Tillbaka till alla frågor


 

Vad händer efter audionomprogrammet?

Efter genomfört audionomprogram har du möjlighet att ansöka om två examen. Dels en kandidatexamen i hörselvetenskap och dels en yrkesexamen som audionom. Med en audionomexamen kan du ansöka om att bli legitimerad audionom (hos socialstyrelsen) och har därmed rätten att självständigt utforma din yrkesbana inom ramen för audionomlegitimationen. Du kan också gå vidare till fortsatta studier på avancerad nivå:

Efter magister-/masterexamen inom hörselvetenskap är du kvalificerad att söka doktorandtjänster relaterade till hörselvetenskap. Relevant forskarutbildningen vid Örebro universitet bedrivs av Institutet för handikappvetenskap.

Tillbaka till alla frågor


 

Får jag jobb efter utbildningen?

De flesta som utbildar sig till audionom väljer att arbeta inom offentlig eller privat hörselvård. Inom dessa två marknader är efterfrågan på audionomer god men man behöver vara beredd att flytta dit jobben finns. Läs SACO:s prognos om var framtidens jobb finns.

En hel del audionomer arbetar också inom hörapparatindustrin som försäljare eller med support för hörselhjälpmedel. Hos leverantörsföreningen Svensk Hörsel finns information om vilka leverantörer som för närvarande finns på svenska marknaden.

Tillbaka till alla frågor

Examen

Audionomexamen, Kandidatexamen

Karriär

Audionomer arbetar idag inom landstingets hörcentraler eller audiologiska kliniker, privat hörselvård, arbetsförmedling eller försäkringskassa. En del audionomer är engagerade i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel. Efter programmet kan du läsa vidare på avancerad nivå till magister- och masterexamen. Även möjlighet till forskarutbildning finns.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79804

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Susanne Köbler