Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Det rättsvetenskapliga programmet gör dig till specialist på att
utreda och lösa juridiska problem i såväl internationella som
nationella sammanhang.

Två kvinnor samtalar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Rättsvetare från Örebro universitet är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska och rättsvetenskapliga problem av internationell karaktär. Utbildningen ger god inblick i olika internationella organs administration och struktur. Särskilt fokus läggs vid studier av rättsområden med internationell anknytning samt dess anknytning till nationell rätt.

Utbildningen inleds med en bred rättsvetenskaplig introduktionskurs där rättssystemet och rättens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras på internationell rätt, även kontinuerliga och fördjupande återkopplingar till svensk rätt. Folkrätt, mänskliga rättigheter i eninternationell kontext,komparativ rätt, rättsteori och moderna utvecklingslinjer inom den internationella rätten behandlas ingående. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier som ställer krav på din

analytiska förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen bedrivs ofta på engelska.

Efter kandidatstudierna finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen för, mer information om detta finns under fliken - mer information. Örebro universitet ger dig som student även stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät.

Utbildningsplan Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, 180 hp

Inom ramen för utbildningen rekommenderas studenten att läsa kurser om 180 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet rättsvetenskap, i den ordning som framgår av föregående avsnitt. Programmet inleds med Rättsvetenskaplig introduktionskurs, i vilken studenten bland annat introduceras till juridisk metod, rättssystemet samt rättstatliga och civilrättsliga principer. På termin två byggs kunskapen på om rättssystemet med inriktning mot rättsliga regleringar och institutioner med betydelse för den offentligrättsliga juridiken. Kursen Komparativ och främmande rätt: Ursprunget, nutiden och framtiden fokuserar på en jämförelse mellan de mest betydande rättssystemen inom och utanför den västerländska rättstraditionen. Därefter följer Europarätt och folkrätt som behandlar principerna för den internationella och europeiska rättsordningen. Kursen Mänskliga rättigheter i en internationell kontext behandlar mänskliga rättigheter globalt, regionalt och nationellt, samt internationell reglering även på andra områden, exempelvis inom den dynamiska juridiken som styr hur internationella organ fungerar och interagerar. Kursen Rätt och utveckling introducerar studenterna till de komplexa förhållanden som finns mellan rättslig, ekonomisk och social utveckling. Under kursen Rättsvetenskap kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng fördjupar sig studenterna i juridisk metod och rättsfilosofi samt författar ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg (50 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (50 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jessica Jonsson

Som rättsvetare med internationell inriktning så står dörren
öppen till en mängd olika yrken, bland annat inom internationella
organisationer, NGO:s (non-governmental organization), företag
och svenska myndigheter och även forskare. På den
internationella arbetsmarknaden knutna till NGO:s, som Röda
korset, Amnesty har du också en eftertraktad kompetens. Du
kommer att ägna dig åt kvalificerat arbete med stort ansvar som
får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller
medborgarskap. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta
juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och
vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning
som ska användas för att lösa problem. Möjligheter till egna
vägval i karriären är i detta hänseende stora.

Vi har 60 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser.

Nej, utbildningen är campusförlagd och går inte att läsa på distans.

Nej, på Örebro universitet är detta inte möjligt då fristående kurser inom rättsvetenskap på grundnivå är för få. När man läser programmet får man en redan färdig struktur för utbildningen. Kurserna som ingår är sammansatta utifrån ett internationellt perspektiv på så vis att de ger vissa kompetenser som är vi vet är attraktiva för arbetsgivaren.  Med en ”fast” programstruktur vet du också vad du ska läsa termin för termin. Du har även platsgaranti till nästa kurs på programmet under förutsättning att du har rätt behörighet för kommande kurs. Du får också en social tillhörighet med studenter som läser samma kurser som du och ni följs åt genom hela programmet.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Ja, det är mycket litteratur på engelska. Mycket forskning som bedrivs på området är internationell och därmed blir litteraturen på engelska. Utmärkande för programmet är den internationella inriktningen då den är tydlig bland annat med kurser på engelska för tillfället är det 3,5 terminer av sex terminer på engelska.

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

På termin 5 har du möjlighet att välja att praktisera under programmet. Du kan välja att praktisera i Sverige och även utomlands och du ordnar praktikplatsen på egen hand. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete. Se mer information via denna länk.

Under termin 5 kan du välja att åka på utbytestermin, du kan fritt välja mellan de universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal med och välja mellan deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier ska göras ett år innan du ska åka, så under höstterminen när du läser termin 3 ansöker du om att åka på utbytesstudier termin 5. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt, då det är mycket att ordna med, inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt samordnare för internationalisering som du når via This is an email address.

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat JA. En bedömning sker om huruvida de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Mer information om tillgodoräknande vid Örebro universitet finner du här.

Örebro universitet erbjuder magister/masterexamen för både rättsvetare och jurister. För att kunna ta ut en magister på 60 hp eller en masterexamen på 120 hp behöver du söka fristående kurser på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap inklusive kursen, Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:
För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp

 

Vid Juridicum erbjuds även ett-åriga magister med både internationell och nationell inriktning:

Valbara kurser med internationell inriktning:

15 hp Migrationsrätt
+
15 hp Folkrätt med mänskliga rättigheter
+
15 hp Internationell straffrätt
+
15 hp EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar
+
15 hp Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete
=
60 hp i Internationell rätt varav 45 hp i kurser på avancerad nivå samt 15 hp examensarbete

Valbara kurser med nationell civilrättslig inriktning:

15 hp Bolagsrätt med börsrätt
+
15 hp Företagsbeskattning
+
15 hp Mervärdesskatterätt
+
15 hp Skatteförfarande i teori och praktik
=
60 hp i Skatterätt varav 45 hp i kurser på avancerad nivå samt 15 hp examensarbete

 

Kontakta gärna studievägledare för Juridicum inför en magister/masterexamen.  
This is an email address

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktoria Strömberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.