UTBILDNINGSPLAN

Teaterpedagogprogrammet, 180 högskolepoäng

Theatre Arts Programme, 180 Credits

Programkod:
MTE1K
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Inrättat:
2015-10-21 (dnr ORU 4.1-01794/2015)
Fastställd:
2015-12-10 (dnr ORU 4.1-05226/2015)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2016
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Institution:
Musikhögskolan

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

Lokala mål för utbildningsprogrammet

Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa förmåga att omsätta konstnärliga idéer till sceniskt uttryck samt att använda sceniska uttryck i kommunikation med publik
- visa förmåga att väga konstnärliga och pedagogiska perspektiv mot varandra.

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst I, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G1N)
Teater och scenkonst I, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst II, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G1F)
Teater och scenkonst II, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst III, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G1F)
Teater och scenkonst III, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst IV, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G1F)
Teater och scenkonst IV, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Teater och scenkonst V, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Teater och scenkonst VI, 15 högskolepoäng (Teater, GXX)
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst V, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G2F)
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst VI, 15 högskolepoäng (Musikpedagogik, G2E)

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Programmet inleds med kursen Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst I, 15 högskolepoäng (hp). Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik med kursen Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst VI, Självständigt arbete, kandidatkurs, 15 hp som sista kurs.
Programmet leder till kandidatexamen inom huvudområdet musikpedagogik.

EXAMEN

Kandidatexamen

En kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudområde (kurser med beteckningen G1N, G1F/G1E och G2F/G2E) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng med beteckningen G2E.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

eller

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Information

Den som antagits till och registrerats på programmet har rätt att genomföra utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde vid antagningstillfället och i enlighet med den studietakt som gällde vid antagningstillfället.
Den som har beviljats att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll har rätt att fortsätta utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde vid antagningstillfället.
Rätten att examineras på kurser som reviderats eller avvecklats regleras i respektive kursplan eller i särskilt beslut.