UTBILDNINGSPLAN

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng

Law Programme, 270 Credits

Programkod:
JJU2Y
Utbildningsnivå:
Grundnivå och avancerad nivå
Inrättat:
2005-03-15 (dnr CF 52-104/2005)
Fastställd:
2015-03-04 (dnr ORU 4.1-00927/2015)
Ikraftträdande:
Höstterminen 2015
Beslutad av:
Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Institution:
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

UTBILDNINGENS MÅL

Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet

JURISTEXAMEN

För juristexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.

Kunskap och förståelse
För juristexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala juridiska ämnen samt kunskap i andra ämnen som är av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska kunskaperna,
- visa kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt, och
- visa kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.

Färdighet och förmåga
För juristexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade bedömningar,
- visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings- och tillämpningsmetoder inom juridik,
- visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera frågeställningar samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För juristexamen ska studenten
- visa förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter,
- visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

KANDIDATEXAMEN

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(bilaga 2, högskoleförordningen)

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR

Rättens grunder, 30 högskolepoäng (rättsvetenskap, G1N)
Privaträtt, 30 högskolepoäng (rättsvetenskap, G1F)
Ekonomisk rätt, 30 högskolepoäng (rättsvetenskap, G1F)
Rättsstaten, 45 högskolepoäng (rättsvetenskap, G2F)
Europa och världen, 30 högskolepoäng (rättsvetenskap, G2F)
Självständigt juridiskt arbete, 15 högskolepoäng (rättsvetenskap, G2E)
Rättshistoria och allmän rättslära, 15 högskolepoäng (rättsvetenskap, A1N)
Valfria kurser inom ramen för universitetets kursutbud omfattande totalt 45 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara i rättsvetenskap på avancerad nivå
Examensarbete inom juristprogrammet, 30 högskolepoäng (rättsvetenskap, A2E)

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET

Utbildningens struktur är baserad på en uppdelning på en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den ordning som anges under föregående rubrik.

Utbildningen syftar till att redan från början tillhandahålla en metodologisk ansats med stort utrymme för kritiskt tänkande. På samma sätt är tanken att studenterna tidigt i utbildningen skall tillägna sig en medvetenhet om processers betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel med mera. Utrymme ges för att dryfta frågor om yrkesetik, förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar och andra liknande spörsmål. Grundnivån fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning, vilken de studenter som så önskar kan avsluta med en kandidatexamen med rättsvetenskap som huvudområde. Med hänsyn härtill avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng.

Den avancerade nivån har en markant inriktning mot fördjupning, metod och tillämpning. Studenterna ges på denna nivå valmöjligheter i fråga om inriktning. Kurserna på denna nivå innefattar såväl fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda ämnesområden, som breddning såväl inom som utom det rättsvetenskapliga området. Den avancerade nivån avslutas med ett examensarbete inom juristprogrammet om 30 högskolepoäng.

Under termin 1 introduceras vissa genomgående stråk i utbildningen, vilka sedan kontinuerligt återkommer som fortlöpande inslag under hela utbildningstiden. Dessa har till syfte att problematisera och ge perspektiv och är inriktade på form, förhållningssätt och tekniker. Följande stråk finns i utbildningen (a) perspektiv och kritik (exempelvis historiska utvecklingsperspektiv, strukturell kritik såsom genus och klass, rättsekonomi samt diverse andra utifrånperspektiv på juridiken) (b) processrätt och retorik samt (c) europeiska och internationella aspekter avseende rättsordningen.

EXAMEN

Juristexamen

Juristexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Kandidatexamen

En kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudområde (kurser med beteckningen G1N, G1F/G1E och G2F/G2E) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng med beteckningen G2E.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

eller

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI

Betyg (50 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (50 procent av platserna).

Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via Örebro universitets webbsida, https://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Information

Den som antagits till och registrerats på programmet har rätt att genomföra utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde vid antagningstillfället och i enlighet med den studietakt som gällde vid antagningstillfället.
Den som har beviljats att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll har rätt att fortsätta utbildningen i enlighet med den utbildningsplan som gällde vid antagningstillfället.
Rätten att examineras på kurser som reviderats eller avvecklats regleras i respektive kursplan eller i särskilt beslut.