This page in English

Datorförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen behandlar relationen mellan människa och dator i teoretiska såväl som praktiska perspektiv. Syftet är att dels att få inblick i forskningen inom Human-Computer Interaction (HCI), datorstött samarbete/Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) och sociala medier, dels lära sig metoder att undersöka olika digitala mediers användning och användbarhet.

I kursen ingår

 • ett övergripande teoretisk perspektiv diskuteras principiella synsätt på förhållandet människa-dator utifrån Orlikowskis genre-modell.
 • operativt studeras människa-dator interaktion i dels ett individuellt perspektiv (HCI), dels i ett samarbetsperspektiv (CSCW).
 • studier av social användning av digitala medier för interaktion och socialt meningsskapande.
 • kursen innehåller både litteraturstudier och experimentella övningar där människors förhållande till teknik i kommunikativa situationer undersöks utifrån utvalda teoretiska utgångspunkter.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

 1. förståelse för olika filosofiska synsätt på förhållandet mellan människa och dator.
 2. förmåga att problematisera både IT-användning och forskning om sådan användning utifrån olika perspektiv på förhållandet människa-dator.
 3. kunskap om teorier och mät- och analysmetoder för ”usability”/användbarhet och kunna utföra sådan mätning och analys praktiskt.
 4. kunskap om väsentliga begrepp inom området social nätverksanalys (social network analysis, SNA) och kunna använda dessa begrepp för att analysera existerande nätverk på internet.
 5. kännedom om datoriserade verktyg för SNA och kunna använda sådana verktyg för analys.
 6. förmåga att problematisera användningen av SNA-analys och –verktyg.