This page in English

Digitala verktyg och kunskapsprocesser, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursens syftar till att göra doktoranden förtrogen med fältet kunskapsrepresentation i maskiner, inkluderande dess praktiker, historia och filosofi.

I kursen ingår

  • seminariebehandling av kurslitteraturen
  • experiment med en modifierad version av Turingtestet och med interaktion mellan intelligenta agenter i ett spelteoretiskt sammanhang. Studenten ska dessutom utforska dessa begrepp genom att genomföra liknande övningar med elever/studenter i grund- eller högskola
  • empiriska undersökningar på temat “hur intelligenta är moderna IT-system/tjänster?”; Hur presenteras/kommuniceras information/kunskap för/till användare? Dessa undersökningar genomförs företrädesvis i undervisningsmiljöer

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visavisa grundläggande kunskap om historien, filosofin, och tekniker som hör hemma inom området kunskapsrepresentation i maskiner.

  1. förståelse för likheter och skillnader mellan kommunikation och kunskapsöverföring mellan maskin-maskin, maskin-människa och människa-människa.
  2. förmåga att använda dessa idéer i komplexa situationer där det är fler än två aktörer inblandade, exempelvis då det gäller datorstött samarbete i arbetsgrupper.
  3. förmåga att använda dessa idéer i undervisningsammahang.