This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Åsa Kroon, Professor
    019 303480 This is an email address

Kursbeskrivning

Under kursen behandlas forskningsdesign med utgångspunkt från olika kvalitativa forskningsansatser. I relation till olika metoder för datainsamling och analys diskuteras metodologiska utgångspunkter, möjligheter och begränsningar med olika ansatser, samt vilka olika krav som ställs på datainsamling beroende på ansats. Kvalitativa ansatser diskuteras och analyseras utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. Under kursen behandlas olika typer av intervjustudier, etnografi, netnografi och dokumentstudier (text, bild och multimodala uttrycksformer).

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kursen ges nästa gång HT-18, VT-20 och HT-21 
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Praktisk information: OBS! Detta är inte en distanskurs. Närvaro vid seminarier är ett krav. 

Anmälan till kursen

Nästa tillfälle kommer att annonseras ut under juni månad 2018.