This page in English

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Göran Eriksson, Professor
    019 303815 This is an email address

Kursbeskrivning

Under kursen behandlas forskningsdesign med utgångspunkt från olika kvalitativa forskningsansatser. I relation till olika metoder för datainsamling och analys diskuteras metodologiska utgångspunkter, möjligheter och begränsningar med olika ansatser, samt vilka olika krav som ställs på datainsamling beroende på ansats. Kvalitativa ansatser diskuteras och analyseras utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. Under kursen behandlas olika typer av intervjustudier, etnografi, netnografi och dokumentstudier (text, bild och multimodala uttrycksformer).

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå i något av forskarutbildningsämnena inom Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Nästa kursstart: VT-2020 och HT-2121
Studietakt: Halvfart 
Undervisningsspråk: Engelska
Antal platser: 15
Praktisk information: OBS! Detta är inte en distanskurs. Närvaro vid seminarier är ett krav. Schemat är preliminärt.

Anmälan till kursen

Anmälan är nu stängd.