Didaktiska metoder, 10 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Johan Öhman, Professor
    019 303269 This is an email address

Kursen behandlar grundläggande forskningsansatser och metoder som används inom didaktisk forskning. Kursen belyser ett vetenskapligt tillvägagångssätt från formulering av frågeställning och val av metodansats, över insamling och analys av data, till rapportering. De forskningsmetoder och typer av datamaterial som särskilt behandlas är intervju, observation och textstudier. I kursen ingår även forskningsetiska överväganden i samband med didaktisk forskning. 

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.