Intervjumetodik, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Ann Quennerstedt, Professor
    019 303656 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas kvalitativ intervju som redskap i forskning. Från ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv belyses det slags kunskap som den kvalitativa intervjun möjliggör och vilka slags frågor som intervjudata kan besvara. Olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer fokuseras såsom semi-strukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Intervjuer med barn och forskningsetiska aspekter i intervjuforskning behandlas också. Kursen innehåller lika delar litteraturstudier och praktiska övningsmoment. Att ge och få personlig återkoppling på genomförda intervjuer är ett centralt innehåll i kursen.

 

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.