Observationsmetodik, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Ann Quennerstedt, Professor
    019 303656 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas observation som metod för datainsamling i forskning. Från ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv belyses det slags kunskap som observationer möjliggör och vilka slags frågor som observationsdata kan besvara. Olika typer av observationer fokuseras – betraktande observation och interaktiv observation – och hur observationer kan dokumenteras genom fältanteckningar och filmning. Forskningsetiska aspekter och kvalitetsaspekter i observationsforskning behandlas också. Kursen innehåller lika delar litteraturstudier och praktiska övningsmoment. Att ge och få personlig återkoppling på genomförda observationer är ett centralt innehåll i kursen.

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.

Urval

I första hand antas forskarstuderande i ämnena pedagogik och idrottsvetenskap, samt forskarstuderande i andra ämnen som är antagna i forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik). I andra hand antas forskarstuderande i andra ämnen.