Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Språkstudier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

I kursen behandlas, för det första, språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder. Dessutom ges en översikt över fältens historia och olika delområden. För det andra ges de forskarstuderande insikter om avhandlingsskrivandets process och kulturella kontext, liksom om den uppbyggnad och de mål som forskarutbildningen i språkstudier har.

I kursen behandlas i seminarieform avhandlingstexter från de aktuella forskningsfälten, översikter över fältens historia, utveckling och särskilda villkor och dess centrala teorier och metoder. Med utgångspunkt i kursdeltagarnas egna texter belyses möjligheter och begränsningar i vetenskaplig argumentation.