Human Rights and Disability, 7,5 högskolepoäng

Human Rights and Disability, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Handikappvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Berth Danermark, Professor emeritus
    This is an email address

Kursens innehåll

Kursen introducerar grundläggande internationella rättsliga instrument (konventioner och deklarationer) och exempel på nationell lagstiftning som fastställt skyddet för de mänskliga rättigheterna för personer med fysiska, sensoriska och psykiska funktionshinder. Det teoretiska ramverk som används inom kursen kommer att gemensamt informeras av samtida jämställdhetsteori och WHO: s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Det huvudsakliga fokuset kommer att vara FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), som kommer att införas i ljuset av sitt historiska sammanhang. Dessutom och parallellt kommer kursen att ge en fallstudie-baserad introduktion till funktionshinder.

Kursinformation

Kursen kommer att äga rum vid Örebro Universitet.

Kontakt

Kursansvarig: Berth Danermark

Kursadministration: This is an email address