This page in English

Statistiska forskningsmetoder i psykologi, del 1, 7,5 hp

Två kurser (Statistiska forskningsmetoder i psykologi del 1 och del 2) är speciellt utformade för att ge en grundläggande teoretisk bakgrund och en introduktion till de olika statistiska metoder som används i ämnet psykologi. De två kurserna är oberoende av varandra. Studenter som redan är bekanta med grundläggande statistisk dataanalys kan välja att läsa kursen del 2. För båda kurserna gäller att studenterna arbetar med sina egna data.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Oktober 2017

Kontaktpersoner

Kursen innehåller momenten:

 • Grundläggande statistiska begrepp
 • Beskriva och utforska data
 • Normalfördelningen
 • Samplingfördelningar och hypotesprövning
 • Grundläggande begrepp rörande sannolikhet
 • Kategoriska data och Chi²
 • Power
 • Korrelation och regression
 • Alternativa korrelationstekniker
 • Enkel variansanalys
 • Faktoriell variansanalys (post hoc test, planerade jämförelser, kontrasttestningar, trendanalys)
 • Multipel regressionsanalys
 • Analys av varians och kovarians som generella linjära modeller
 • Sampling och icke-parametriska metoder
 • Metaanalys och single-case designer
 • Reliabilitet och validitet

Anmälan

Kursen startar första veckan i oktober. Lektioner fredagar, heldagar, en gång i veckan.