This page in English

Kvalitativa metoder samt tillämpning av intervju/observationsmetodik, 7,5 hp

Qualitative methods and the application of interviewing/observation in data collection, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen erbjuder doktorander kunskap om de olika kvalitativa metodernas vetenskapliga och filosofiska hemvist. Kursen erbjuder kunskap om hur trovärdighet i kvalitativ forskning tillgodoses. Det ingår kunskap om hur datainsamling och analys av kvalitativ data bör genomföras och dess användbarhet, främst inom medicinsk och vårdvetenskaplig forskning samt tillämpning. Doktoranderna ska tillämpa någon av de kvalitativa metoderna inom sitt eget avhandlingsområde. Praktisk tillämpning av kvalitativ metod är ett separat kursblock där doktoranden genomför en datainsamling utifrån vald metod. Utformande av syfte och frågeställning, urval, datainsamling, transkribering, dataanalys och skrivande av resultat genomförs här inom kursens ram.

Kursinformation

Kursen består av två delar; "Kvalitativa metoder, 4 hp", samt "Tillämpning av intervju/observationsmetodik, 3,5 hp".

Vid färre än 10 sökande kommer kursen att ställas in.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Kursstart

Inga kurstillfällen är planerade. 

Anmälan

För anmälan till hela kursen "Kvalitativa metoder samt tillämpning av intervju/observationsmetodik, 7,5 hp", anmäl dig här (ej tillgänglig för tillfället).

För anmälan till del I "Kvalitativa metoder, 4 hp", anmäl dig här (ej tillgänglig för tillfället).

Kontakt

Kursansvarig: Mats Eriksson 

Examinator: Annica Kihlgren

Kursadministration: This is an email address