This page in English

Suicidologi för forskarstuderande, 3 hp

Suicidology for doctoral students, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

September 2022 - oktober 2022

Kursens innehåll

Kursen har fokus på att doktoranden ska tillägna sig kunskap inom suicidologi som forskningsområde. Det är en fördel om doktoranden har ett avhandlingsprojekt som berör suicid i något avseende, men det är inte ett krav. I kursen ingår även praktisk tillämpning av suicidriskbedömning. Målet är att doktoranden, med utgångspunkt i tidigare forskning, ska tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet. Kursen ska också ge möjlighet till att resonera tillsammans kring etiskt förhållningssätt och andra frågor som kan uppstå under forskningsstudier inom suicidområdet.

Kursinformation

Kursen ges en gång per år under förutsättning att tillräckligt många behöriga sökande finns.

Under kursen gör doktoranden en kort skriftlig uppgift, ger en muntlig presentation av uppgiften samt opponerar på någon annans arbete. Innehållet i uppgiften ska i möjligaste mån vara användbart i doktorandens avhandlingsarbete, t ex kunna nyttjas som del av en introduktion i en studie eller del av kappan.

Uppgiften kan skrivas på svenska eller engelska. Litteratur som används på kursen bör ingå som en del av referenslitteraturen. Om böcker används och originalartiklar finns som underlag, ska doktoranden referera till dessa.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå.

Anmälan

Anmälan till hösten 2022 omgång av kursen är förlängd till och med 24 augusti, länk till anmälan.

Kontakt

kursansvarig: Tabita Sellin Jönsson

Examinator: Karin Blomberg

Kursadministration: This is an email address