Skolsamverkan

Linje 14

Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Linje 14 syftar till att fler ungdomar som växer upp i studieovana miljöer på väster i Örebro ska studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet. Linje 14 samarbetar i dagsläget med Vivallaskolan, Västra Engelbrektsskolan och Mellringeskolan.

Genom en mängd olika aktiviteter såsom läxhjälp, studieteknikkurser, förebildsdagar, studiebesök, mentorsprojekt samt Summer College på Örebro universitet, ges ungdomarna på samarbetsskolorna möjlighet att träffa representanter för Örebro universitet varje vecka. Linje 14 samarbetar med samarbetsskolornas studievägledare runt information till föräldrar om gymnasieval och högskolestudier. Totalt är femtio studenter på Örebro universitet aktiva i samarbetet och en företrädare för varje institution på Örebro universitet medverkar regelbundet. Aktiva är även sex rektorer samt ett femtiotal lärare på samarbetsskolorna. Årligen medverkar cirka 600 ungdomar i samarbetet.

Varje år görs en extern kvalitetsutvärdering av Linje 14. Positiva resultat rörande övergång till högre studier är konstaterade. En förstudie kring en större forskningsutvärdering har nu inletts eftersom förhoppningen är att kunna utveckla en modell som går att sprida nationellt.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Pia Ridderby, Verksamhetsansvarig Linje 14
This is an email address, 019-30 10 99


Verksamhetsberättelse 2014

Rapport 2014: Övergång till högre utbildning. En statistisk kartläggning av Linje 14

Verksamhetsplan 2015


RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola och utbildning

RUC är ett samarbete mellan regionens skolor/huvudmän och Lärarutbildningen vid Örebro universitet som bildades i maj 2009.

RUC verkar för att skapa en gemensam utveckling och samverkan av praxisnära kunskapsbildning och fungerar som länken mellan regionens skolor/skolhuvudmän och Örebro universitet när det gäller forskningsbaserad kompetens- och verksamhetsutveckling, fortbildning och uppdragsutbildningar.

Läs mer om RUC, bland annat information om aktuella evenemang

Uppdaterad: 2015-08-18

Sidansvarig: Pia Ridderby