Projektbeskrivning

Målet för projektet BIO IBD är att identifiera kliniska biomarkörer för diagnos prognos och för att förutspå effekten av biologisk läkemedelsbehandling vid IBD och därigenom förbättra livskvalitet för individer med IBD. Projektet BIO IBD kommer att:

  • föra samman ledande kliniska- och biomedicinska forskare med patientföreningar och företagspartners.
  • med hjälp av ultramoderna metoder analysera prover som insamlas från nationella patientergrupper vid diagnos samt inför och under behandling med biologiskt läkemedel.
  • följa patientgrupperna över tid så att insamling av prover och data upprepas vid förutbestämda tidpunkter under uppföljningen.

I undersökningsfasen kommer biomarkörernas förmåga att förutsäga diagnos, prognos och behandlingssvar att värderas. Undersökningsfasen kommer därefter att följas av en verifieringsfas där de identifierade biomarkörerna värderas hos friska frivilliga och verifieras hos patienter inom det svenska nationella IBD registret.

Resultaten från projektet BIO IBD kommer att:

  • på förhand kunna bedöma vilka patienter som misstänks lida av inflammatorisk tarmsjukdom och även värdera prognosen för den enskilda individen.
  • på förhand kunna bedöma vilka patienter som är benägna att svara på en behandling med ett visst biologiskt läkemedel och vilka som är hjälpta av att fortsätta med behandlingen över tid.
  • genom samarbete med företagspartners, innovationskontor och holdingbolag säkerställer att de vetenskapliga rönen kommer att omsättas i kommersiella produkter via svenska företag inom den biomedicinska sektorn.

För att säkerställa att de vetenskapliga rönen kommer att omsättas till patientnytta i hälso- och sjukvården, sker ett kontinuerligt samarbete med hälso- och sjukvården, patientförening och företagspartners.