Fortbildningsdagar för Medicinska bibliotekarier

15 november 2023 12:00 — 16 november 2023 12:00 X-huset, Campus USÖ

Texten "Medicinska bibliotekens fortbildningsdagar, 15-16 november 2023, Örebro universitet" mot en mörkblå mönstrad bakgrund.

Välkommen till årets fortbildningsdagar här hos oss i Örebro. Vi samlas på Campus USÖ för att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och höja vår kompetens i aktuella frågor för oss medicinska bibliotekarier.

Vi startar med gemensam lunch innan workshops och seminarier tar vid. Första dagen avslutas med gemensam middag. Dag två fortsätter de valbara programpunkterna fram till lunch. Det serveras inte någon avslutande lunch.

Kostnaden för dagarna är 1200 kr där lunch, fika och middag ingår.

Vi hoppas att programmet lockar och att vi kommer träffa många medicinska bibliotekarier här i november. 

Anmälan är stängd.

Onsdag 15 november

Tid Programpunkt
12.00–13.00 Lunch och registrering
13.00–13.45 Inledning
Från forskning till samhällsnytta - lärdomar på vägen dit
Hörsal X3
13.45–14.00 Paus
14.00–14.45

Hur får vi veta det vi behöver veta för att kunna göra det vi ska göra?
Sal X1403

Rovtidskrifter inom medicin
Sal X1405
14.45–15.15 Fika
15.15–16.00 Går det att lita på forskningsartiklar?
Sal X1403
Evidence based librarianship in practice
Sal X1405
16.00–16.15 Paus
16.15–17.00 Hur levererar vi sökresultatet?
Sal X1403
Bibliotekarie som medförfattare på systematiska översikter
Sal X1405
17.00–17.20 Rundvandring på Campus USÖ
 
18.30 Gemensam middag på Restaurang Gro

Torsdag 16 november

Tid Programpunkt
8.30–9.30 Bibliotekarien: en ovärderlig tillgång i professionella team
Sal X1403
Läkemedelssökning i PubMed - hur gör man?
Sal X1405
9.30–10.00 Fika
10.00–11.00 Att undervisa studenter i det akademiska läsandet
Sal X1403
Använda sökfilter med exempel från PubMed
Sal X1405
11.00–11.15 Paus
11.15–12.00 Vart är vi på väg? Tekniktrender på medicinska bibliotek - workshop
Sal X1403
Bibliometri i vardagen - hur kan biblioteket stödja?
Sal X1405
12.00–12.15 Avslutning

Med reservation för ändringar.

Från forskning till samhällsnytta - lärdomar på vägen dit
Anna Duberg, medicine doktor vid Örebro Universitet och fysioterapeut. Grundare av Dans för Hälsa

Anna föreläser om hur möjligheten att göra skillnad för andra väckte hennes intresse för forskning inom sitt område psykisk ohälsa bland unga. Hon har nyligen belönats med pris för framgångsrik forskningskommunikation - hör henne berätta om vägen dit.


Rovtidskrifter inom medicin
Claes Karlsson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek

Är du bekant med begreppet rovtidskrifter? Om inte får du här en introduktion till den problematik som finns kring denna typ av tidskrifter, som mot betalning är villiga att utan vetenskaplig granskning publicera vad som helst, och vars artiklar du riskerar att stöta på i Pubmed.


Hur får vi veta det vi behöver veta för att kunna göra det vi ska göra?
Karin Emilsson och Linda Bejerstrand, bibliotekarier vid Örebro universitetsbibliotek

Vad behöver tas upp vid ett första möte med en forskare som vill göra en systematisk litteraturöversikt? Vid Medicinska biblioteket har vi under året tagit fram en mall med frågor som underlag vid mötet med beställaren av sökningen. Vid detta tillfälle diskuterar vi hur och vilka frågor en ställer för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Ta med egen dator.


Går det att lita på forskningsartiklar?
Louise Olsson, enhetschef för Camtö HTA-enheten vid Region Örebro län

Känner du till hur vanligt det är med oredliga studier inom medicin? Region Örebro läns HTA-enhet Camtö har under det senaste året arbetat med att försöka identifiera studier som innehåller plagiat, fusk och fabricerade data, för att undvika att de tas med i systematiska översikter och snedvrider resultaten. Vi delar med oss av våra erfarenheter.

Förklaring av förkortningar:
Camtö=Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro
HTA=Health Technology Assessment


Evidence based librarianship in practice
Linda Östlundh, bibliotekschef vid Örebro universitetsbibliotek

I denna presentation ska vi se närmare på begreppet “evidence based librarianship in practice” och hur vi som bibliotekarier kan lära oss av det medicinska och hälsovetenskapliga fältet när det gäller utveckling och kvalitetssäkring av vårt arbete. Vi diskuterar även vad som kan krävas för att vi bättre ska kunna lyfta ett evidensbaserat arbetssätt i Sverige och behovet av mer fallstudier från svenska bibliotek.


Bibliotekarie som medförfattare på systematiska översikter
Linda Östlundh, bibliotekschef vid Örebro universitetsbibliotek

Intresset för systematiska översikter ökar både inom och utanför det medicinska fältet och bibliotekariers kunskap i avancerad litteratursökning har blivit allt mer efterfrågad, kvalitetsförhöjande kompetens. I denna presentation kommer vi kika på hur bibliotekarier kan bidra som medförfattare till systematiska översikter samt diskutera hur detta påverkar vår traditionella service till forskare.


Hur levererar vi sökresultatet?
Elias Olsson och Liz Holmgren, bibliotekarier vid Örebro universitetsbibliotek

Sökningen är klar och resultatet ska skickas till användaren. Men hur? Med EndNote, länkar, Excelfiler eller Covidence? Listan på sätt som resultat kan levereras på kan göras lång. Vilka sätt passar bäst i vilka sammanhang? Hur brukar ni göra? Ta med era bästa (och sämsta) metoder för att dela sökresultat så delar vi med oss med tips och erfarenheter kring hur en bäst kan dela resultatet med mottagaren.


Bibliotekarien: en ovärderlig tillgång i professionella team
Pieta Eklund, bibliotekarie vid Högskolan i Borås

Presentationen inriktar sig på bibliotekariers värdefulla roll i att stödja professionella team. Fokus läggs på möjligheterna och utmaningarna för bibliotekarier att vara och bli en integrerad del av forskningsprocesser. Du får möjligheten att reflektera och diskutera din verksamhets potential att bli en ovärderlig tillgång i professionella team.


Läkemedelssökning i PubMed – hur gör man?
Elias Olsson och Karin Emilsson, bibliotekarier vid Örebro universitetsbibliotek

Att söka på läkemedel är inte alltid så enkelt. Vilka termer ska jag använda? Hur hittar jag rätt i MeSH-trädet och hur funkar det med Supplementary Concepts och Pharmacological action? Ta med egen dator.


Att undervisa studenter i det akademiska läsandet
Åsa Arvidsson, bibliotekarie och Mia Axinge, skrivhandledare vid Örebro Örebro universitetsbibliotek

Många studenter har svårt att läsa komplexa texter. Vi som jobbar med akademiskt skrivande och informationssökning tar ofta för givet att studenterna behärskar det akademiska läsandet. Här berättar Mia och Åsa om ett samarbete där de vägleder studenter i hur de ska läsa vetenskapliga artiklar med hjälp av THIEVES-modellen. En gruppdiskussion avslutar passet.


Använda sökfilter med exempel från PubMed
Liz Holmgren och Linda Bejerstrand, bibliotekarier vid Örebro universitetsbibliotek

Var hittar du sökfilter och avgör om de är lämpliga att använda för den sökning du ska göra? Hur hanterar du problemen som uppstår vid byte av databas? Vi kikar ner i kaninhålet men går inte hela vägen till botten. Ta med egen dator.


Vart är vi på väg? Tekniktrender på medicinska bibliotek – workshop
Love Strandberg, bibliotekarie vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek och Malin Ekstrand, bibliotekarie vid Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek

2022 genomförde vi en enkätundersökning om tekniktrender på medicinska bibliotek i Sverige. Vi presenterar resultat från undersökningen och under denna workshop ges du möjlighet att diskutera studiens resultat samt reflektera över dina egna erfarenheter av ny teknik. Hur kommer dessa trender att påverka vår profession nu och i framtiden?


Bibliometri i vardagen – hur kan biblioteket stödja?
Gunilla Källman, enhetschef och Lina Puhakka, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek

Hur kan vi med enkla medel använda bibliometri för att hjälpa forskare att öka sin synlighet och få överblick över sitt forskningsfält? Vi delar med oss av tips och använder oss av exempel från Web of Science och Scopus. Ta med egen dator.

Foto på X-huset

Hitta till Campus USÖ

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro.

Foto på en buss

Ta bussen från Resecentrum

Buss nr 9 tar 4 minuter till hållplats "USÖ Akuten".