Medicinska e-biblioteket

Systematiska litteraturöversikter

Vi utför sökningar till systematiska översikter. En systematisk översikt är en systematisk genomgång av litteratur kring en specifik frågeställning som kräver en uttömmande och reproducerbar sökning. Vi kan också hjälpa till med sökningar till scoping/mapping reviews.

Vi rekommenderar att ni läser in er på metoden innan ni startar ert projekt. Vi listar några tips på  metodlitteratur nedan.   
Det vi bidrar med är: 

  • Databassökning och val av databaser 
  • Dokumentation av sökningen 
  • Dubblettkontroll 
  • Dokumentation för att underlätta framtida uppdateringar (om det blir aktuellt)

Arbetsordningen brukar se ut så här: 

  1. Ett första möte där vi tillsammans diskuterar frågeställningen, sökord, inklusions- och exklusionskriterier samt val av databaser 
  2. Vi gör en testsökning 
  3. Avstämning kring testsökningen och eventuella frågetecken som dykt upp. När vi nått en lämplig strategi "spikas" sökningen 
  4. Vi gör sökningen i samtliga valda databaser 
  5. Vi dokumenterar sökningen och tar bort dubbletter  

Vanligtvis levererar vi resultatet i form av ett EndNote-bibliotek men det går att exportera till andra format (RIS, XML, med flera). 
Processen kan ta omkring tre veckor men kan variera beroende på hur komplicerad sökningen är och hur mycket andra uppdrag vi har att arbeta med under tiden.  

Metodlitteratur för systematiska översikter

Det är viktigt att ni sätter er in i metoden när ni ska göra en systematisk översikt. Nedan följer några tips på litteratur och resurser.

PRISMA

Systematiska översikter redovisas enligt PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). På PRISMA:s webbplats finns, förutom checklistan, också dokumentmallar och annat material som är användbart. Det finns också en artikel publicerad i BMJ som går igenom och förklarar checklistan i detalj.

Scoping reviews

Scoping reviews är många avseenden lika systematic reviews. De skiljer sig dock från systematic reviews i det att de ofta har lite bredare frågeställningar och att de har en mer deskriptiv karaktär än systematic reviews. Nedan listar vi några tips på metodlitteratur. Dock finns det i det här fallet inte riktigt lika etablerade standardverk på samma sätt som det gör för systematic reviews.

Vilken typ av översikt ska jag göra?

Det finns många olika typer av litteraturöversikter och Ibland är man inte helt säker på vilken typ man egentligen vill göra. Då kan det vara till hjälp att läsa en genomgång av vad som kännetecknar olika typer av litteraturöversikter. Booth et al sammanfattar i en artikel från 2009 de huvudsakliga typerna bra. En mer utförlig typologi, som också inkluderar en del ovanligare typer av översikter, finns i en nyare artikel av Sutton et al.

Beställningsformulär

Med denna anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som bokningen administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.