This page in English

Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet

Personuppgiftsansvar

Örebro universitet är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för universitetets verksamhet. Örebro universitet är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden och annan information som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Personuppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning och universitets informationshanteringsplan. Uppgifterna behandlas i vissa fall i molntjänster utanför Örebro universitet. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018, GDPR ) har du rätt att gratis få ta del av uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.

En begäran om det ovanstående ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad av dig. Du skickar din begäran till lärosätets dataskyddsombud. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress för att försäkra oss om att uppgifterna kommer till just dig om du inte personligen vill hämta dom hos Örebro universitet. 

Dataskyddsombud
Örebro universitet
701 82 Örebro 

Du kan också scanna in din underskrivna blankett och skicka till This is an email address  Ange Registerutdrag i ämnesraden.

Information till dig som student

I antagningsregistret NyA sparas identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och uppgifter om behörighet, urvalsgrund, skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift samt antagning. Dina uppgifter behandlas av Universitets- och högskolerådet och Örebro universitet när vi prövar om du är behörig och när vi värderar dina meriter inför urvalet.

I studieregistret Ladok sparas för varje student identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och utöver de uppgifter som behandlas i NyA även uppgifter om deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknande av utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet och examen. Studieregistret ska därutöver innehålla sådana uppgifter som krävs för att Örebro universitet ska kunna lämna uppgifter till SCB.

Bestämmelser om registren NyA och Ladok finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor. Utlämnande av uppgifter från registren kan ske till tredje part (t.ex. andra högskolor och CSN) enligt den uppräkning som finns i förordningen.

Behandling av uppgifter om dig som student förekommer även i andra studieadministrativa system som är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

Information till dig som deltagit i konferenser och andra arrangemang

Identitetsuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) och övriga uppgifter som lämnas i samband med anmälningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen av konferensen eller arrangemanget, det vill säga utskick av information och material samt utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för konferenser och andra arrangemang sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Om du har samtyckt till att få ytterligare erbjudanden sparas dina uppgifter i enlighet med den informationen som lämnades i samband med samtycket. Du kan när som helst återkalla samtycket, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

Information om fotografering/filmning vid Örebro universitet

Personuppgifter i form av bild och film med eller utan namn behandlas och lagras av universitetet för att dokumentera vår verksamhet, informera allmänheten och för att öka intresset för universitetets verksamheter och utbildningar. Det kan innebära att du blir fotograferad/filmad i samband med olika evenemang som äger rum vid universitetet. I de fall inte allmänt intresse går att åberopa som laglig grund får du antingen skriva på ett avtal eller ge ditt uttryckliga samtycke till att bli fotograferad/filmad. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Information till dig som låntagare på Universitetsbiblioteket

Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) registreras i bibliotekets låntagarregister. I låntagarregistret registreras lånade och återlämnade böcker. Loggning sker av användningen av bibliotekets digitala miljöer. Om låntagaren inte återlämnar böckerna efter lånetidens utgång kan förseningsavgifter krävas, och personuppgifter kan komma att utlämnas till inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten.

Information till dig som anställd

Personuppgifter behandlas i olika personaladministrativa system i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra anställningsavtalet, för att uppfylla krav i gällande lagstiftning och kollektivavtal, och i olika system som i övrigt behövs för att Örebro universitet ska kunna utföra sina ålagda uppgifter. Exempel på kategorier av personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) samt anställningsform och omfattning, anställningsperiod, extra uppdrag och chefsbefattningar, tjänsteplanering, bisysslor, lön, skatter och sociala avgifter, frånvaro, sjukintyg, medlemskap i fackförening m.m. Utlämnande av uppgifter kan ske till tredje part för att t.ex. uppfylla lagkrav som rapportering av skatter och sociala avgifter. Utlämnande sker bl.a. till Skatteverket, SCB, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, UKÄ, SPV och fackföreningar. Sekretessprövning sker innan ett utlämnande.

Mer information och utbildning hittar du på Inforum / Stöd och service / Informationssäkerhet samt på Datainspektionens webbplats

Kontakta oss

Har du frågor om universitetets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

De handlingar som inkommer till Örebro universitet blir allmänna handlingar här. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Handlingarna sparas vid Örebro universitet enligt arkivlagens regler.

Personuppgiftsansvarig

Örebro universitetet
Organisationsnummer: 202100-2924
Adress: 701 82  Örebro
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 30 00

Dataskyddsombud

Dorota Antonson
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 37 50

Läs mer

Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandling och den kommande dataskyddsförordningen

Datainspektionen