Förvärvspolicy vid Örebro universitetsbibliotek

Övergripande mål

Medier som förvärvas till Örebro universitetsbibliotek (UB) ska stödja och främja den utbildning och forskning som bedrivs vid Örebro universitet och vid Region Örebro län. Bildningsperspektivet ska beaktas enligt universitetets vision.

Universitetsbibliotekets primära målgrupper är studenter och personal vid Örebro universitet samt anställda vid Region Örebro län. UB eftersträvar att dess samlingar av tryckt och elektroniskt material tillgodoser det informationsbehov de primära målgrupperna har.

Förvärv

Medier som förvärvas ska vara relevanta för undervisning och forskning.

Böcker

Inköp av böcker görs vid direkt efterfrågan från användare. Dessutom bevakar bibliotekets personal utgivningen av aktuell litteratur och köper in det som bedöms relevant. I urvalsarbetet eftersträvas dialog med målgrupperna. Vid varje inköpstillfälle görs en bedömning om en titel ska köpas in tryckt eller elektroniskt utifrån önskemål, prisläge samt tillgänglighet.

All obligatorisk kurslitteratur förvärvas i minst ett exemplar. Kurslitteratur köps om möjligt i första hand som e-böcker. Fjärrlånebeställningar på nyare böcker som kommer in till biblioteket hanteras i första hand som inköpsförslag och förvärvas till UB om de bedöms relevanta.

Tidskrifter

Förvärv av tidskrifter sker antingen genom abonnemang på förlagspaket (se nästa avsnitt) eller genom enstaka prenumerationer. Tryckta tidskrifter förvärvas endast då elektronisk version saknas.

E-resurspaket

UB har som ambition att tillhandahålla abonnemang på elektroniska resurser, såsom databaser, e-boks- och e-tidskriftspaket, som efterfrågas av bibliotekets primära målgrupper. Efterfrågan balanseras mot lärosätets och regionens totala behov samt kostnadsnivå och budgetläge. Beslut om nya abonnemang eller avslut av befintliga abonnemang sker i dialog med ämnesansvariga på institutioner eller i dialog med Region Örebro län.

Publikationer från Örebro universitet

Rapporter och avhandlingar som publiceras vid Örebro universitet införlivas i bibliotekets samlingar. Publikationer i digital form tillgängliggörs genom DiVA. Avhandlingar i digital form sparas också tryckt.

Donationer och gåvor

Donationer tas emot i begränsad omfattning i de fall litteraturen svarar mot ett forsknings- och undervisningsområde på Örebro universitet. UB förbehåller sig alltid rätten att fritt förfoga över donerat material.

Gallring

Universitetsbibliotekets samlingar ska vara relevanta och aktuella. Magasinering och gallring av samlingarna är en del i det medieurval som görs vid UB. Ett aktivt mediebestånd eftersträvas, som är i balans med efterfrågan, bevarandekrav och lokalutrymme.

Fastställd av ledningsgruppen vid Örebro universitetsbibliotek
2018-11-27