Gallringspolicy för tryckta monografier

De öppna boksamlingarna ska bestå av litteratur som är aktuell, relevant i enlighet med universitetsbibliotekets förvärvspolicy, och efterfrågad. Mindre frekvent utlånad litteratur flyttas till magasin eller gallras.

En kvalitativ bedömning av det aktuella materialet och dess historiska, aktuella och framtida värde ska alltid göras före gallring.

Kriterier för gallring:

 • Boken har låg eller ingen utlåningsfrekvens och senaste lånetillfället var för minst sju år sedan
 • Föråldrad litteratur som har ett felaktigt eller missvisande innehåll
 • Ämnet är inte längre relevant för utbildning och forskning vid Örebro universitet
 • Nyare och reviderade upplagor finns
 • Biblioteket har dubbletter av boken samt låg utlåningsfrekvens
 • Boken är skadad och går inte att laga eller ersätta

Kriterier för icke-gallring och magasinering:

 • Forskning från Örebro universitet
 • Vetenskapligt värde inom sitt ämnesområde
 • Vetenskapshistoriskt värde
 • Kulturhistoriskt värde
 • Litteraturhistoriskt värde
 • Personhistoriskt värde
 • Stort allmänt intresse
 • Aktualitet
 • Anknytning till Närke
 • Örebro universitetsbibliotek är ett av få, eller det enda, bibliotek som har materialet

Fastställd av ledningsgruppen vid Örebro universitetsbibliotek 2019-03-07

Diarienummer: ORU 2.12-01881/2019