This page in English

Låneavtal/ansvarsförbindelse vid Örebro universitetsbibliotek

Genom detta avtal förbinder du dig att följa nedanstående regler och godkänner att biblioteket hanterar dina personuppgifter för dig som användare.

Lånereglerna kan komma att uppdateras och du är skyldig att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Ändringar publiceras på bibliotekets webbplats där aktuell version finns att tillgå.

Allmänt

 • Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort.
 • Studenter vid Örebro universitet aktiverar funktionen lånekort på sitt universitetskort via Studenttjänster på universitetets webbplats.
 • Personal vid Örebro universitet och Region Örebro län samt allmänhet får lånekort i biblioteket mot uppvisande av giltig fotolegitimation.
 • Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för att ingen annan använder ditt lånekort.
 • Biblioteket skickar alla meddelanden via e-post. Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser om att lånetiden går ut.
 • Adressändring och borttappat kort måste anmälas. För universitetskortet tillämpas universitetets regelverk vad gäller adressuppdatering och förlustanmälan. Personal och allmänhet meddelar biblioteket.

Att låna

 • Alla lån ska registreras i utlåningsautomat eller i informationsdisken.
 • Du är skyldig att återlämna boken i tid.
 • Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om lånetiden på dina böcker.
 • Det är inte tillåtet att göra understrykningar eller anteckningar i bibliotekets böcker.

Lånetider, förseningsavgifter och reservationer

 • Kurslitteratur: 7 dagars lånetid. Förseningsavgift är 10 kr per bok/dag. Maximal lånetid är ett år, under förutsättning att boken inte har reserverats.
 • Kursreferensböcker: daglån. Förseningsavgift är 100 kr per bok/dag. Kursreferensböcker kan inte lånas om eller reserveras.

  Huvudbiblioteket: Kursreferensböcker ska lämnas tillbaka innan biblioteket stänger samma dag som boken har lånats. Böcker kan lämnas i återlämningsfacket utanför biblioteket fram till en halvtimme innan stängning. Sista halvtimmen måste kursreferensböckerna lämnas tillbaka i bibliotekets återlämningsmaskin inne i biblioteket.

  Medicinska biblioteket: Böckerna ska återlämnas innan biblioteket stänger följande vardag.

  Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek: Böckerna ska återlämnas när biblioteket öppnar följande vardag.

  Kursreferensböcker ska återlämnas på det bibliotek där de har lånats.

 • Övrig litteratur: 21 dagars lånetid. Förseningsavgift är 10 kr per bok/dag. Maximal lånetid för studenter och allmänhet är ett år, under förutsättning att boken inte reserveras. Maximal lånetid för personal är två år, under förutsättning att boken inte reserveras.
 • Omlån: Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut. Om den maximala lånetiden har uppnåtts, om du är spärrad för lån eller om kontots giltighetstid har gått ut görs ingen förnyelse och förseningsavgift utgår.
 • Böcker som återlämnas i återlämningslådorna utanför biblioteken avregistreras först följande dag.
 • Utlånade böcker kan reserveras, med undantag för kursreferensböcker. Anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län kan även reservera böcker som inte är utlånade.

Betalning av förseningsavgifter och borttappad bok

 • Vid 100 kronor i förseningsavgift spärras ditt lånekort och du kan inte låna, göra omlån eller beställa fjärrlån. Delbetalning av förseningsavgift tillåts inte. Betalning kan göras digitalt via bibliotekets webbplats, på något av biblioteken eller via faktura. Kontakta biblioteket för faktura.
 • Om boken inte återlämnas i tid eller har blivit skadad är du ersättningsskyldig. Schablonkostnad för nyanskaffning av boken faktureras. För fullständiga uppgifter se bibliotekets webbplats.
 • Om det utlånade materialet återlämnas efter fakturering makuleras fakturan men förseningsavgiften ska betalas.

Fjärrlån (lån från andra bibliotek)

 • För studerande och anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län kan material lånas in eller kopior beställas från andra bibliotek eller arkiv.
 • Endast litteratur som är avsedd för forskning eller studier kan lånas in.
 • Litteratur som redan finns på biblioteket lånas inte in.
 • För eventuella avgifter för fjärrlån se bibliotekets webbplats.
 • Lånetiden för fjärrlån varierar beroende på det utlånande bibliotekets lånetider.

Distansstuderande

Särskild låneservice gäller för studenter som följer en distansutbildning vid Örebro universitet. Lånetiden utökas med sex dagar för postgång. Servicen gäller endast för studenter med folkbokföringsadress utanför Örebro kommun..

Användning av bibliotekets elektroniska resurser

För användning av bibliotekets databaser, elektroniska tidskrifter, böcker och övrigt elektroniskt material gäller speciella villkor för åtkomst. Du är skyldig att följa licensvillkoren för elektroniska resurser. Information finns på bibliotekets webbplats. För samtliga resurser gäller att utskrift och nedladdning av digitala resurser endast får göras för personligt, icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Datoranvändning

Användning av bibliotekets datorer omfattas av universitetets regelverk för datoranvändning och SUNET:s etiska regler.

Trivselregler

Universitetsbiblioteket är en arbetsplats för studenter, personal och övriga besökare.  Aktuella trivselregler finns på bibliotekets webbplats.

Avstängning

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot bibliotekets regler eller stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan bli avstängd från biblioteket. Studenter kan stängas av enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) kap. 10, § 1, punkt 3. Beslut om avstängning fattas Disciplinnämnden vid Örebro universitet.

Sekretessbestämmelser

Inom biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar samt användning av informationsteknik (SFS 2009:400) kap. 40, § 3.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, (EU:s förordning 2016/679). För att kunna hantera lån måste alla som vill vara låntagare på biblioteket lämna vissa uppgifter. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter används även vid fakturering av förseningsavgifter och borttappade böcker. Uppgifterna lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via internet för bibliotekets personal. Vid hantering av förseningsavgifter ges även universitetets ekonomiavdelning samt leverantörerna av våra betaltjänster tillgång till uppgifterna. Inkassoföretag kan få tillgång till uppgifterna om betalning av faktura uteblivit. De insamlade uppgifterna raderas så snart en låntagare inte anses vara aktiv. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns om dig samt att få dessa redovisade eller borttagna enligt information på universitetets webbplats.

Fastställda av bibliotekschefen att gälla från 2022-06-07. Ärendenummer ORU 2022/03225