This page in Swedish

Christina Carlsson Wetterberg

Position: Professor Emerita School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email: Y2hyaXN0aW5hLmNhcmxzc29uLXdldHRlcmJlcmc7b3J1LnNl

Phone: No number available

Room: -

Christina Carlsson Wetterberg

About Christina Carlsson Wetterberg

Christina Carlsson Wetterberg är professor emerita i historia. Hon kom till Örebro universitet 2006 och var innan dess verksam vid Lunds universitet, dels som forskarassistent vid historiska institutionen, dels som lektor/professor vid Centrum för genusvetenskap. Hennes forskning är inriktad mot 1800- och 1900-talens historia, där hon särskilt intresserat sig för vilken roll kön/genus spelat i det moderna samhällets utveckling. Äktenskapslagstiftning, social välfärd och kvinnorörelsens utveckling är några centrala forskningsområden. Under senare år har hon framförallt ägnat sig åt biografisk forskning.

Christina Carlsson Wetterberg disputerade 1986 på avhandlingen Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati ca 1880-1910. Tillsammans med Eva Österberg ledde hon senare ett forskningsprojekt om kvinnors utträde i offentligheten kring sekelskiftet 1900. Projektet utmynnade i ett antal avhandlingar och i antologin Rummet vidgas 2002. Hon har vidare tillsammans med nordiska kolleger medverkat i ett par större projekt kring äktenskapslagstiftning och välfärdsreformer i Norden, som avsatt ett flertal publikationer, bland annat boken Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, som utkom 2006 och antologin Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia. The limits of political ambition? 2008. Hon inledde ett eget biografiskt projekt 2003, vilket har utmynnat i ett antal artiklar och i biografin ”Bara ett öfverskott af lif”. En biografi om Frida Sténhoff (1865-1945), utgiven 2010. Parallellt har hon har deltagit i den teoretiska debatten kring genusforskning och biografiskrivande, bland annat med artiklarna Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan (1992, 2004), Den biografiska berättelsen och sanningsanspråken (2005) och Biografin som medel för att utmana stereotypa berättelser om manlig och kvinnligt (2014). För övriga publikationer hänvisas till publikationslistan.

För närvarande arbetar Christina Carlsson Wetterberg med ett nytt projekt om Anna Bugge Wicksell och hennes engagemang för fred och mänskliga rättigheter kring sekelskiftet 1900.

Undervisning och forskning

Christina Carlsson Wetterberg har undervisningserfarenhet från alla nivåer både inom historia och genusvetenskap. Hon har varit huvud- och bihandledare till ett antal doktorander fram till disputationen, både i Lund och i Örebro. För närvarande handleder hon inom forskarutbildningen i historia samt är verksam inom forskningsmiljönBerättande-liv-mening.

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Articles, reviews/surveys |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Articles, book reviews

Articles, reviews/surveys

Books

Chapters in books

Collections (editor)

Conference papers

Doctoral theses, monographs